KOMISIONÁLNE SKÚŠKY


VŠETKY DETI,  KTORÉ MAJÚ TRVALÝ POBYT NA SLOVENSKU MAJÚ POVINNOSŤ (PODĽA ZÁKONA) PLNIŤ SI POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU V SR  


 
dôležité:
§20 - povinnosť prihlásiť žiaka, ak má trvalý pobyt v SR
"(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole."

§ 23 upavuje formy plnenia dochádzky - pre deti s trvalým pobytm v SR, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí platí bod b) vzdelávanie v školách mimo územia SR
"Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú 
a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len "individuálne vzdelávanie"), 
b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 
d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva, 
e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy, 
f) podľa individuálneho učebného plánu."

§ 25 bod 5 - ake predmety a ako prebiehaju komisionálne skúšky určuje individuálne každy riaditeľ základnej školy (neexistuje jednotný postup): 
"(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy; pre stredné školy spravidla za každý školský rok. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať."
"(9) Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole podľa § 23 písm. b) a c) nevyučujú, alebo plnil osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním v zahraničí a vykonal skúšku zo všetkých povinných predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy, škola vydá vysvedčenie."

 
ODPORÚČAME PRETO RODIČOM INFORMOVAŤ SA NA PODMIENKY PRIAMO U RIADITEĽA PRÍSLUŠNEJ KMEŇOVEJ ŠKOLY V SR
 
Postup (staci aj mailovy kontakt):
1. Kontaktovať školu podľa trvalého pobytu v SR
2. Vyplniť žiadosť o povolenie vykonávania povinnej školskej dochádzky v zahraničí (osobitne pre 1. stupeň a následne pre 2. stupeň - škola má tlačivo, ktorévypíšete)
3. Žiadosť o komisonálne skúšky (kaźdý rok, každý 2. rok, resp. po 4. ročníku a po 9. ročníku)
4. Skúšky sú výhradne v právomoci riaditela školy, ktorý učí predmety, dátum skúšky.
 
V zahraničí existujú pri misiách, slovenských kluboch a pod. - rôzne kurzy slovenčiny, ktore pripravujú deti na tieto komisonálne skúšky. Zoznam vzdelávacích centier


Rozdielne prístupy riaditeľov ku komisionálnym skúškam:


A: Prístup:  

Každý rok:úradné preklady vysvedčení – polročných aj koncoročných
•Každý rok:zaslanie vysvedčenia na MŠ SR k ekvivalencii ročníka (prepočet známok a posúdenie predmetov a obsahu predmetov v ročníku)
•Vykonávanie skúšok ni len z predmetu Slovenský jazyk a literatúra, ale aj: Vlastiveda, Prírodoveda, Dejepis, Zemepis, Biológia....
B: Prístup
Preklad vysvedčenia  rodičom – vlastný preklad v jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský
Vykonanie skúšky nie len z predmetu Slovenský jazyk a literatúra, ale aj: Vlastiveda, Prírodoveda, Dejepis, Zemepis, Biológia...  

C: Prístup:

Preklad vysvedčenia  rodičom – vlastný preklad v jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský
Vykonanie skúšky z predmetu Slovenský jazyk,  Vlastiveda

D: Prístup:

Preklad vysvedčení rodičom - vlastný preklad v jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a maďarský
Vykonanie skúšok priamo v centrách v zahraničí.
D: Prístup 
         • Potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky v zahraničí - a žiadne skúšky. Subpages (1): Zasadnutie 2.
Comments