Zasadnutie 2.

Návrh našich tém na rokovanie 2. zasadnutia Sekcie komisie:
1. Komisionálne skúšky - organizácia (výklad zákona a prístupy riaditeľov v praxi, potreba  každoročnýych prekladov a každoročná ekvivalencia štúdia) 
Navrhli sme prizvať na rokovanie: 
2. Obsah vyučovania slovenčiny v zahraničí - úprava okruhov na komisionálne skúšky
Navrhli sme prizvať na rokovanie: 
  •         zástupcov z Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Katedra predskolskej a skolskej pedagogiky (prof. Alena Douskova)
  •       zástupcov z Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici  - Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Drugová) a Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB (Sitarčík)
3. Organizácia vzdelávacích centier (prezentácia práce, didaktiky a problémov, ktoré centrá majú) 


ZÁPIS Z 2. ZASADNUTIA SEKCIE PRE ZÁPADNÚ EURÓPU A ZÁMORIE  
Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1-.2.4.2015 Bratislava

I. Predseda ÚSŽZ: privítal členov a predal  novým členom menovacie dekréty. Informoval o programe: prizvali všetkých nami navrhovaných (viď hore - naše návrha), ktorí svoju účasť aj potvrdili a následne všetci pozvaní k bodu 1. z Ministerstva školstva svoju účasť zrušili. Pán predseda má termín 7.4.22015 priamo u Ministra školstva, kde mu predloťí naše otázky a požiada o odpovede. Zoznam otázok je v dole na stiahnutie (Otazky na MS SR).  (poznamka: termín sa nezrealizoval - minister termín zrušil)

II. Prezentácie zástupcov UMB s nasledujúcimi závermi:
1. TÁBOR: UMB pripraví pre ÚSŽZ ponuku na 3 letné detské tábory - to tentokrátnie iba pre deti z národnostných menšín, ale aj pre slovenské deti žijúce v Západnej Európe a zámorí) - tábory budú 14 dňové. Vzhľadom na rozbehnutú akciu* sme ÚSŽZ informovali, že učitelia a rodičia z našej Sekcie komisie sa zhodli na termíne 10.-20.8.2015 (v zahraničí končí školský rok v mnhých krajinách až 31.júna, preto nie je možný nástup detí na termíny v júni). 
2. ŠKOLENIE: UMB pripraví pre ÚSŽZ ponuku** na týždenné metodické školenie školenie pre učiteľov slovenčiny v komunitných centrách,
3. ŠTANDARDY: UMB pripraví upravené štandardy pre slovenských žiakov dočasne študujúcich v zahraničí. 

III. Prezentácia problémoých okruhov a tém rokovania 
1. Buchová. Návrhy a potreby - prezentácia je v dole na stiahnutie. (kom skusky a ine nase temy)
2. LETENKY: pán predseda ÚSŽZ prisľúbil úhradu 50% cestovných nákladov na letenky pre členov sekcie komisie***, ak budú letenky kúpené v dostaočnom predstihu a za rozumnú cenu. Diskutovalo sa o možnosm najbližšom termíne stretnutia v novembri 2015. 

IV. Prezentácia riaditeľky Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave o programoch vyučovania slovenčiny pre dospelých. 
V. Prezentácie prítomných členov Sekcie komisie 
- priebeh a organizácia vzdelávania, metodika a didaktika a problémy,
každý učiteľ si vytvára svoje pracovné zošity a listy (napr. Mníchov prezentoval zošity: Nácvik čítania 2. ročník, Gramatika 2. ročník) 
Niektoré prezentácie sú na stiahnutie dole. 
VI. Téma: Európske školy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Na základe požiadaviek členov Sekcie vypracovala p. Buchová v spolupráci s pánom Sitarčíkom (UMB BB - prítomný na zasadnutí) a podávala na ÚSŽZ  žiadosť o dotáciu na rok 2015  na projekt Detský letný tábor pre deti zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.
** Na základe požiadaviek členov Sekcie komisie p. Buchová vypracovala a podávala na ÚSŽZ na rok 2015 žiadosť o dotáciu na projekt Metodické školenie pre učiteľov slovenčiny pre deti zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.
**Na základe požiadaviek členov Sekcie komisie p. Buchová vypracovala a podávala na ÚSŽZ na rok 2015 žiadosť o dotáciu na projekt Cestovné náklady pre členov Sekcie komisie - zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.

ZÁVERY A ÚLOHY:
 ÚLOHA Zodpovedný
 Vypracovať návrh pre UMB BB na úpravu štandardov  všetci - a následná sumarizácia 
 Časopis Slniečko - možné výtlačky na jednotlivé centrá? p. Kamenárová
 Diskusia so spisovateľom detskej literatúry - kontakt?  p. Kamenárová
P.  Čamborová (MŠ SR) vypracuje a zašle zoznam učebníc, ktoré má MŠ SR na sklade ako nepoužiteľné pre ZŠ v SR (tlač. chyby) - a následne si budeme môcť vybrané učebnice podľa počtu žiakov a v rozsahu možností objednať.  kontaktuje za všetkých: p. Buchová
Info o vyučovaní slovečiny na Európskych školy - učebné osnovy, z akých učebníc, koľko hodín týždenne a pod.  p. Lindenthalova 
 Tábor pre deti - ÚSŽZ čo teda s Life Academy Poprad?  
Metodické školenie učteľov - ÚSŽZ, UMB BB ? 
Doplniť na web stránku - zoznam centier a tému komisionálne skúšky  p. Buchová
Podmienky na úhradu 50% letenky na zasadnutia Sekcie komisie  
  
  

ć
ISEIA 2.pptx
(3692k)
Jarmila Buchova,
Apr 27, 2015, 9:00 AM
ĉ
Jarmila Buchova,
Apr 24, 2015, 3:51 AM
ć
Jarmila Buchova,
Apr 24, 2015, 2:09 AM
ć
Jarmila Buchova,
Apr 24, 2015, 3:19 PM