Štátny pedagogicky ústav

Jún 2017 Založenie Komisie zahraničných Slovákov. http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/

August 2018  Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR   http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/
Comments