Naše projekty

  1. SÚŤAŽE

http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

SÚŤAŽE s časopisom

ISEIA projekt pre deti a učiteľov zameraný na výmenu materiálov a skúseností s vyučovaním slovenčiny v zahraničí

viacej o projekte...

DEŇ SLNKA

Projekt slovenského vzdelávacieho centra v Tautone v Anglicku.

Výtvarná súťaž.

T: 3.5.2021 viacej o súťaži ...

KNIHA ROZPRÁVOK

Projekt slovenskej školy v Užhorode, Ukrajina

Literárna a výtvarná súťaž.

T: 12.1.2021

viacej o súťaži...ADVENTNÝ KALENDÁR

Projekt centra SiM Zvonček v Mníchove: online rozprávkový adventný kalendár so slovenčinou

viac o projekte


ZVLÁDNEME TO

Projekt - medzinárodná súťaž s pracovnými listami k pesničke Mira Jaroša Zvládneme to

viacej o projekte

2. PROJEKTY SPOLUPRÁCE CENTIER

CERUZKY VO SVETE

ISEIA spoločný časopis pre deti, ktorý vydáva ISEIA - asociácia slovenských vzdelávacích centier vo svete.

- vychádza 4x rocne

- ISSN: 2418-4012

Spustenie projektu: december 2014 viacej o projekte

MATERIÁLY ISEIA

Projekt zameraný na tvorbu materiálov na vyučovanie slovenčony v zahraničí podľa tematických plánov

viacej o projekte

Slovensko - včera a dnes

SLOVENSKO - včera a dnes

Poznatky z vlastivedy a prírodovedy - prepojené so:

- slovenským jazykom (básničky, texty, rébusy),

- výtvarnou výchovou,

- hudobnou výchovou,

- divadlom a pod.

Spustenie projektu: február 2015

viacej o projekte

Zápasník cestovateľov

ZÁPISNÍK CESTOVATEĽOV

Bábiky Janka a Maťko cestujú v balíku po svete a navštevuju deti v slovenských vzdelávacích centrách. Zo svojej cesty pisu pribehy. Ako prvé navstívili Island, potom ......

Spustenie projektu: január 2015 viacej o projekte

PROJEKT NEWS

Projekt zameraný na informovanie centier o aktuálnych súťažiach, témach, úlohách a novinkách v rámci aktivít ISEIA

viacej o projekte

ONLINE VYUČOVANIE

Školenia ZOOM a online meetingy zamerané na výmenu skúsenosti s prechodom na online vyučovanie

viacej o projekte

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Kráľovná / Kráľ slovenskej knižnice

Projekt na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte

AHOJ KAMARÁT

E-mailová komunikácia s kamarátkmi zo sveta.

Deti si navzájom preposielajú listy na vopred zadané témy a spoznávajú sa navzájom.

Každý účastník získa na konci projektu certifikat.

Spustenie projektu: február 2015 viacej o projekte


MOJA TAJNÁ REČ

ISEIA Projekt pri príležitosti medzinárodného dňa jazykov:

v spolupráci s inými centrami - misiami, nedeľnými školami a pod. - zorganizovať súťaž v prednese poézie a prózy v rôznych svetových jazykoch.

Spustenie projektu: marec 2015

viacej o projekte


PROJEKT BYSTRÍK

Projekt mníchovského centra ZVONČEK na podporu čítania a spoznávania slovenskej literatúry

viacej o projekte

3. PROJEKTY SPOLUPRÁCE S EXTERAMI INŠTITÚCIAMI

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY PRE DETI V SR

Letné výjazdové tábory na SK

Zimné výjazdové tábory na SK

viacej o projekteŠKOLENIA PRE UČITEĽOV

1. ISEIA výjazdové školenia pre učiteľov slovenčiny v zahraničí

2. ISEIA Online stretnutia - ZOOM , Skype...

viacej o projekte

PROJEKTY S UMB BB

ISEIA projekty s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Aktuálny stav a potreby slovenských vzdelávacích centier vo svete

2. Didaktické materiály na vyučovanie slovenčiny v centrách

viacej o projekte ....

SPOLUPRÁCA SO ŠPÚ

Projekty so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave zameraný na tvorbu štandardov vyučovania slovenčiny v zahraničí a úpravu komisionálnach skúšok

viacej o projekte


Deti nepočkajú

Spolupráca s organizáciami na Sk za účelom výmeny skúsenosti a zlepšenie vyučovania a zavádzania inovácií v školstve

Spustenie projektu: jún 2020

viacej o projekte

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečujeme učebnice pre vzdelávacie centrá, vzdelávanie učiteľov a pod.

viac o spolupráci


V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracujeme pri tvorbe Štátnej koncepcie a jej realizácie, sumarizujeme štatistiky z centier a zisťujeme potreby centier.

viac o spolupráci