Štátny pedagogicky ústav

Jún 2017 Založenie Komisie zahraničných Slovákov. http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/

https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/komisia.pdf


Predseda Mária Pacherová, Írsko

Tajomník: Božena Mizerová, Štátny pedagogický ústav Bratislava

Členovia komisie:

Alžbeta de la Bouvrie, Francúzsko - Jarmila Buchová, Nemecko - Renáta Kamenárová, USA , Taliansko - Marta Kapustová, Austrália - Eva Palkovičová, Švajčiarsko - Dagmara Smalley, Veľká Británia


August 2018 Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/vzdelavaci-standard-zo-slovenskeho-jazyka-literatury-ziakov-ktori-si-plnia-povinnu-skolsku-dochadzku-mimo-uzemiasr.pdf


WEB ŠPÚ: https://www.statpedu.sk/sk/

Portál Učíme na diaľku: https://ucimenadialku.sk/

Facebook Učíme na diaľku: https://www.facebook.com/ucimenadialku/


Stretnutie v Petit Slavik Paríž viac info...

Seminár v Dubline, Írsko viac info...

Šlabikáre pre naše centrá viac info...,

Šlabikáre pre centrá - info na FB...

Stretnutie v Mníchove:Porada ISEIA a ŠPÚ

Ďakujeme za šlabikáre

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Dubline, Írsko

Prednášky o bilingualizme v Dubline, Írsko

Pracovné stretnutie v Paríži, Francúzsko

Návšteva školy a škôlky Petit Slavik, Paríž, Francúzsko