UMB BB

SLOVENČINA VO SVETE - spolupráca s Katedrou elementárnej a predškolskej pedogigky


Dotazníky, štatistiky...

podklady pre vedecko-výskumnú prácu za účelom zistenia potrieb vzdelávacích centier, aktuálny stav a situácia v centrách

Didaktický materiál UMB BB:

1. Hra Slovensko

2. Rozprávky o Slovensku

3. Hláskovo

Metodické školenia pre učiteľov UMB BB:

viac informácií o metodických školeniach ....


Aktivity pre deti UMB BB:

viac informácií o podujatiach pre deti ...

Dotazníky 2019-2020

Vážená kolegyňa. Vážený kolega.

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť na vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka rôznych aspektov súvisiacich s Vaším pôsobením vo vzdelávacom centre (VC). Je súčasťou výskumnej úlohy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorej cieľom je porovnať niektoré aspekty životnej spokojnosti slovenských učiteľov a pedagógov, pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v zahraničí. Otázky sa týkajú len Vašej pedagogickej činnosti vo vzdelávacom centre.

Súčasťou dotazníka sú aj otázky, týkajúce sa Vašich názorov na podporu integrácie a vzdelávania slovenských detí po príchode do hostiteľskej krajiny, ako aj na plnenie zámerov oblasti vzdelávania „Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020“.

Dotazník je anonymný a preto veríme, že Vaše odpovede prispejú k objektívnemu poznaniu tých aspektov Vášho pôsobenia, s ktorými ste spokojné/í a prispejú k možnej pomoci zo strany SR ku skvalitneniu podmienok pre Vašu prácu.

V prípade, že pracujete v krajinách Európskej únie kliknite prosím na tento odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0VID2nGIvavP-obDHbIsU4MuijbSKEJJBIbNXsVoSvjUFA/viewform?usp=sf_link

V prípade, že pracujete v USA, Kanade a zámorí kliknite prosím na tento odkaz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddYq40iAcggyREgRhxfJyMnqqi_pFIALvT18Xk9-XUP5iPOw/viewform?usp=sf_link

Za vyplnenie dotazníka Vám veľmi pekne ďakujeme. Za výskumný tím: Prof. Soňa Kariková

ROZPRÁVKY O SLOVENSKU

Pracovný zošit na vyučovanie a opakovanie slovenského jazyka (čítania, písania a gramatiky) a vlastivedy v slovenských zahraničných centrách

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD. - Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD. - doc. PaeDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Recenzovali: prof. PhDr. Ľudmila Belásová - PhD,. Mgr. Dagmara Smalley - Ing. Jarmila Buchová, PhD.

Metodický výstup projektu Hráme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý je súčasťou projektu MŠVVaŠ SR.

https://www.facebook.com/529371680820991/photos/a.529473234144169/893718177719671/?type=3&theater

NAŠE SLOVENSKO - Kartová hra

Kartová hra pre deti na vyučovanie slovenčiny, rozširovanie slovenej zásoby a zlepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku,

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD. - PaeDr. Miroslava Gašparová, PhD. - Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Recenzovali: doc. PaeDr. Zlatica Huľová - Mgr. Dagmara Smalley - Ing. Jarmila Buchová, PhD.

Publikácia zábavná kartová hra vznikla ako metodický výstup projektu Hráme sa o Slovensku po Slovensky, ktorý je súčasťou projektu MŠVVaŠ SR.

HLÁSKOVO - KRAJINA SAMOHLÁSOK A DVOJHLÁSOK

Stolová hra na precvičovanie a opakovanie gramatiky - samohlások a dvojhlások - a zlepšovanie lepšovanie komunikačných zručností v slovenskom jazyku,

Autorky: prof. PaeDr. Alena Doušková, PhD. - Mgr. Zuzana Kováčová-Švecová, PhD.

Recenzovali: Mgr. Anna Gálisová, PhD. - doc. PaeDr. Alica Petrásová, PhD. - doc. PaeDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Garanti: Ministertvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2015

Stretnutie odborníkov zamerané na získanie skúseností a posúdenia potrieb v súvislosti so vzdelávaním detí v dvojjazyčnom prostredí mimo

domovskej krajiny

V dňoch 6.11.2015-8.11.2015 sa V Dubline zišli zástupcovia MŠVVaŠ SR - Sekcia medzinárodnej spolupráce, Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, Štátneho pedagogického ústavu

MŠVVaŠ SR so zástupcami učteľov, ktorí pôsobia v zahraničných slovenských vzdelávacích centrách vo svete.

- 0 Záznam zo stretnutia,

- 1 Dotazník na zistenie potrieb vzdelávania pedagógov v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí,

- 2 Dotazník pre učiteľov

- 3 Dotazník pre rodičov

- 4 Dotazník pre deti - mapa

Poprosím o vyplnenie dotazníkov - čo najväčší počet rodičov - a vyplnené dotazníky zaslať hromadne za celé vzdelávacie centrum do 15.3.2016:

zoskenované elektronicky na adresu: childrensactivity@gmail.com

alebo

poštou na adresu:

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Pedagogická fakulta UMB -

Katedra EPP Ružová 13

Univerzita Mateja Bela,

974 11 Banská Bystrica

mail: alena.douskova@umb.sk