ZDRUŽENIE ISEIA

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association
 
ISEIA -  Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských  vzdelávacích centier 

ISEIA

je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia  v zahraničí
- vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí16.-17.4.2019 Závery 6. zasadnutia: 


27.10.2016     Závery 3. zasadnutia: 

1.-2. 4. 2015 Závery 2. zasadnutia:

29.10.2014   Závery 1. zasadnutia:


SPOLUPRACUJEME
- s  Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ)  v rámci Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo  a vzdelávanie,
- so štátnymi inštitúciami, pod ktoré oblasť neformálneho vzdelávania slovenských detí v zahraničí spadá,
- s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
- so základnými školami v SR,
- Rádiom International, 
- a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou neformálneho vzdelávania. 

 KONTAKT 


ZÁKLADNÝM  CIEĽOM 

združenia je podpora a rozvoj vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami.

Tento cieľ zabezpečujeme prostredníctvom:
-  koordinácie spolupráce členských centier, ktoré spadajú do oblasti neformálneho vzdelávania detí,
- výmenou skúseností v oblasti vzdelávania detí, pre ktoré je slovenčina druhým jazykom,
- realizáciou spoločných projektov. Zoznam projektov.
 
Čiastkové ciele: 
- vypracovať Koncepciu vzdelávanie detí Slovákov v zahraničí,
- koordinácia spolupráce centier vzdelávania,
- realizácia spoločných aktivít a projektov,
- podpora vytvárania nových centier, nových aktivít a projektov,
- vzdelávanie učiteľov slovenčiny v zahraničí, 
- vypracovanie metodických a didaktických materiálov na vyučovanie,
- spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou vzdelávania slovenských detí,
- zastupovanie členských slovenských vzdelávacích centier voči tretím osobám, 
- a iné. ..
Ċ
Jarmila Buchova,
Nov 11, 2018, 3:40 PM