Slovenské rozprávky z celého sveta

VI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

 SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA

/Medzinárodný projekt pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí/

4. všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VI. ročník medzinárodnej súťaže – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu budú zapojené deti a žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí. Okrem dobrého pocitu, budú účastníci obdarení diplomami, propagačnými materiálmi a hlavne autorskou, rozprávkovou knihou, ktorá bude zostavená z finálovej tvorby detí a žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti.

1. Cieľ súťaže

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameraním súťaže sme sa usilovali o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu a živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania. Uvedený projekt má tendenciu spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Projekt má dve fázy: Tvorba prebieha v dvoch kolách: literárne a výtvarné kolo.

Témou VI. ročníka súťaže je JAR, LETO. Čiže úlohou žiakov je vo svojej tvorbe napísať, pospomínať, resp. len – tak vymyslieť rôzne zážitky, príbehy o tomto ročnom období.

2. Súťažné kategórie

1. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ

2. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ

3. kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

Do druhého výtvarného kola sa môžu zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu.

3. Vizuálna stránka príspevkov a ilustrácií

I. Rozprávky, príbehy, eseje, básne

- písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,

- maximálny rozsah 5 normostrán,

- formát súboru – doc., docx.

II. Ilustrácie

- formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty, resp. priestorové diela),

- ľubovoľná technika (tempera, olej, kresba...)

4. Pravidlá súťaže

Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 18.09.2023 do 31.03.2024.

Literárne kolo – bude prebiehať v termíne od 18.09.2023 do 07.01.2024; do tohto dátumu treba zaslať všetky literárne príspevky elektronicky alebo poštou. V termíne od 08.01.2024 do 14.01.2022 bude prebiehať vyhodnotenie literárnej súťaže.

Výtvarné kolo – bude prebiehať v termíne od 15.01.2024 do 31.03.2024; do tohto dátumu treba zaslať všetky výtvarné tvorby elektronicky alebo poštou. Výtvarné kolo predĺžené do 15.5.2024. 

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom mailu na adresu:

janpochanic@gmail.com.Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63, Choňkovce, Slovensko.

5. Vyhodnotenie súťaže

O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená z týchto členov:

1. doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. – 4. ZŠ Užhorod, Ukrajina, predseda,

2. Ing. Jarmila Buchová, PhD. Slovenské vzdelávacie centrum, Mníchov, Nemecko,

3. Sergej Biba, člen UBS, Užhorod, Ukrajina,

4. Walther Smeitink-Mühlbacher, Doentinchem, Holandsko.

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené koncom júna 2024 na stránke

http://www.school4.edukit.uz.ua, http://ceruzkyvosvete,iseia.eu/, http://www.erodina.sk, http://www.skvelarodina.sk a pod. Výsledková listina – poradie víťazov bude zverejnené a rozposlané všetkým zúčastneným školám a vzdelávacím centrám.

Veríme, že uvedená súťaž bude opätovne prínosom na uchovanie si toho najzákladnejšieho, čo slovenská menšina v zahraničí má. Na uchovanie svojej identity, jazyka, kultúry, informovanosti – medzi deťmi, učiteľmi i rodičmi.

Všetko dobré! Držíme palce!

Bližšie informácie na : janpochanic@gmail.com

Výstup zo súťaže

2022

Výstup zo súťaže

2021

Výstup zo súťaže 

2020

 Výstup zo súťaže

2019 

Zoznam výhercov 

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta V. - Téma súťaže – r. 2023

1. Kategória literárnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Daniela Liliana Medňanská, Európska škola III, Brusel, Belgicko - Eva Besson, Európska škola Luxemburg II, Luxembursko  - Sarah Frohlich, Európska škola Luxemburg II, Luxembursko

Strieborné pásmo:

Natália Rošťáková, Slovak Academy of Chicago, USA - Sofia Fenyvesi, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada - Gabriela Sárka Capin, Slovak Academy of Chicago, USA - Júlia Jendrisková, Európska škola Luxemburg II, Luxembursko

Bronzové pásmo:

Joshua Považan, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada - Adrian Baylis, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada - Ela Leštach, Slovak Academy of Chicago, USA - Sebastián Silka, Slovenská škola a škôlka v Zürichu, Švajčiarsko - Agneska Hodovaná, Perečinské lýceum, Ukrajina - Alexandra Tomašcová, Európska škola Luxemburg II, Luxembursko - Matúš Gajdoš, Európska škola Luxemburg II, Luxembursko - 

2. Kategória literárnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Sofia Považan, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada - Bartis Zselyke Virág, Základná škola Jášč, Maďarsko - Samuel Hudák, Slovenská škola a škôlka v Zürichu, Švajčiarsko - Júlia Ružena Szpisák, Slovenská základná dvojjazyčná škola, Slovenský Komlóš, Maďarsko - Birkás Dusán, Slovenská základná dvojjazyčná škola, Slovenský Komlóš, Maďarsko 

Strieborné pásmo:

Matea Kaniseková, ZŠ Josip Kozarac, Josipovec Punitovský, Chorvátsko - Melina Kuricová, ZŠ Josip Kozarac, Josipovec Punitovský, Chorvátsko - Héninger Lara, Základná škola Jášč, Maďarsko - Sophia Mária Lihániová, Slovenská škola a škôlka v Zürichu, Švajčiarsko - Bianka Nagy, Slovenská základná dvojjazyčná škola, Slovenský Komlóš, Maďarsko - Abaházy Zalán, Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Mesto pod Šiatrom , Maďarsko - Mária Vorotniaková, 4. všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina - Adela Miriam Petrášová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko 

Bronzové pásmo:

Ferenc Blanka, Základná škola Jášč, Maďarsko - Edward Topolský, Slovenská škola v Zürichu, Švajčiarsko - Ramona Kmet a Petra Smješka, ZŠ „Josip Kozarac“ Josipovec Punitovský, Chorvátsko - Juhász Rudolf, Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Mesto pod Šiatrom, Maďarsko- Gazsi - Kovács Luca, Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Mesto pod Šiatrom, Maďarsko - Alexandra Liška, 4. všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina Eva Kuzyk, Slovenská víkendová škola v Serednom, Ukrajina - Mia Čániová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko - Marína Tordajiová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

3. Kategória literárnej tvorby (kolektívna práca)

Zlaté pásmo:

Nella Antoni, Perla De Leon, Sophia Jurčo, Sofia Fenyvesi, Oliver Klimas Macek, 2. – 3. ročník, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada - Michal Motrunič, Max Mitrovský, Viktória Čyryban, Anna Mykyta, Eva Sokaľská, 7. ročník, 4. všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

Strieborné pásmo:

Ján Eling, Ivan Ćurić, Mia Tribuljak, Ivan Vavra, Iva Kolarik, Lana Molnar, Matej Getoš, - Gabriela Kanisek, Domagoj Ozanjak, Ana Marinović a Emilio Kanisek, žiaci 7. ročníka: ZŠ „Josip Kozarac“, Josipovec Punitovský, Chorvátsko  - Sarah Klain, Erik Klain, David Matejcik, Antónia von Skwarczinsky, 3.-5. ročník, Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček, Mníchov, Nemecko

Cena Generálneho konzulátu SR v Užhorode:

Birkás Dusán, Slovenská základná dvojjazyčná škola, Slovenský Komlóš, Maďarsko

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Samuel Hudák, Slovenská škola a škôlka v Zürichu, Švajčiarsko


VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

1. Kategória výtvarnej tvorby (deti materských škôl)

Zlaté miesto:

Juraj Maťko, Brusel, Belgicko - Patrícia Polášová, Mníchov, Nemecko 

Strieborné miesto:

Saika Stavel, Vancouver, Kanada - Timea Bekir, Brusel, Belgicko

Lea Poeppel, Bristol, Veľká Británia - Aurelia Von Skwarczinsky, Mníchov, Nemecko

Bronzové miesto:

Martin Moravek, Luzern, Švajčiarsko - Ana Kolarová, Lug, Srbsko

Viliam Vanek, Janošík, Srbsko - Veronika Mesková, Luxemburg, Luxembursko

2. Kategória výtvarnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ)

Zlaté miesto:

Merse Kis, Sarvaš, Maďarsko - Joshua Považan, Vancouver, Kanada

Póci István Rafael, Jáśč, Maďarsko - Paula Rychecká, Mníchov, Nemecko - Luca Komár, Sarvaš, Maďarsko

Strieborné miesto:

Justína Čiefová, Zürich, Švajčiarsko - Lára Vinkoviťová, Pivnice, Srbsko - Štefan Medoš, Erdevík, Srbsko - Ana Turčanová, Luxemburg, Luxembursko - Janecská Tamara, Sarvaš, Maďarsko - Snježana Amić, Našice, Chorvátsko - Adél Bohák, Sarvaš, Maďarsko

Bronzové miesto:

Rapali Krisztina, Jáśč, Maďarsko - Anastázia Krajčíková, Pivnice, Srbsko - Adam Gajdoš, Zürich, Švajčiarsko - Isabela Eksler, Luxemburg, Luxembursko - Nataša Spence Buliščáková, Luxemburg, Luxembursko - Nikolina Gašparová, Lug, Srbsko - Teodora Pavlovicová, Erdevík-Ľuba, Srbsko 

3. Kategória výtvarnej tvorby (5.- 9. ročník ZŠ)

Zlaté miesto:

Rojko Szabolcs, Sarvaš, Maďarsko - Sofia Považan, Vancouver, Kanada

Strieborné miesto:

Karmanová Alegra, Nadlak, Rumunsko - Becse Panna, Nové Mesto Pod Šiatrom, Maďarsko - Julia Cyhyka, Užhorod, Ukrajina - Daniela Sirak, Užhorod, Ukrajina

Bronzové miesto:

Gazsi- Kovács Luca, Nové Mesto Pod Šiatrom, Maďarsko, - Ferenciková Alexia, Nadlak, Rumunsko - Lucia Soldan, Luxemburg, Luxembusrko - Michal Motrunič, Užhorod, Ukrajina

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta IV. - Téma súťaže – Moje najobľúbenejšie jedlo, r. 2022

Vyhodnotenie literárnej tvorby medzinárodnej súťaže

Slovenské rozprávky z celého sveta IV.

Téma súťaže – moje najobľúbenejšie jedlo

A: PRÓZA

I. kategória literárnej tvorby (1. – 4 ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Lina Missenard, Luxemburg, Luxembursko

Strieborné pásmo:

David Matejček, Zvonček Mníchov, Nemecko

Chloe Szabová, Zürich, Švajčiarsko

Alexandra Tomašcová, Luxemburg, Luxembursko

Bronzové pásmo:

Lucia Kámaňová, Pivnica, Srbsko

Mesáros Zóra, Szarvas, Maďarsko

II. kategória literárnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

David Konický, Luxemburg, Luxembursko

Strieborné pásmo:

Avanti Konjuhová, Josip Kozarac, Chorvátsko

Hanka Hatalová, Katar, Katar

Bronzové pásmo:

Tatiana Filipovićová, Báčsky Petrovec, Srbsko a

Nelli Solti, Budapešť, Maďarsko

B: POÉZIA

I. kategória literárnej tvorby (1. – 4 ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Lukáš Červený, Pivnica Srbsko

Strieborné pásmo:

Gabko Fajnor, Bristol, Anglicko

Bronzové pásmo:

Daniela Boschetto, Birmingham, Anglicko

II. kategória literárnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Lucia Sofia Húsková, Bristol, Anglicko

Strieborné pásmo:

Horváth Láslo Zoltán, Nové Mesto pod Šiatrom. Maďarsko

Brondzové pásmo:

Czáki Noémi, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

C: KOLEKTÍVNA PRÁCA

Zlaté pásmo:

Ako vznikla hadia reštaurácia Užhorod, Ukrajina

Strieborné pásmo:

Hádanky, Zvonček Mníchov, Nemecko

Bronzové pásmo:

Básnime o haluškách, Vancouver, Kanada

ŠPECIÁLNA CENA

Lina Missenard, Luxemburg, Luxembursko - Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhodnotenie výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže 2022

I. kategória výtvarnej tvorby (deti materských škôl)

Zlaté pásmo:

Marija Berisavlevićová, Lug, Srbsko

Anna Zimová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Strieborné pásmo:

Ella Zavacka, Mníchov, Nemecko

Lloyd Khan, Bristol, Veľká Británia

Elias Almabrouk, Kuvajt, Kuvajt

Jazmina Briest, Vancouver, Kanada

Bronzové pásmo:

Dianka Fajnor, Bristol, Veľká Británia

Sofia Vera Castro, Kuvajt, Kuvajt

Samuel a Vanessa Bohuš, Oxford, Veľká Británia

Zara Rakočevićová, Báčsky Petrovec, Srbsko

II. kategória výtvarnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Joshua Považan, Vancouver, Kanada

Sofia Chiarappa, Luxemburg, Luxembursko

Lisa Schröder, Mníchov, Nemecko

Lara Kiskörösi, Jášč, Maďarsko

Rafael István Pócsi, Jášč, Maďarsko

Strieborné pásmo:

Samuel Lathouwers, Antverpy, Belgicko

Lea Victoria Frgolcová, Zurich, Švačiarsko

Fabian Káňa, Selenča, Srbsko

Zoe Bartosková, Bristol, Veľká Británia

Ruben Vintera, Luxemburg, Luxembursko

Erik a Sarah Klain, Mníchov, Nemecko

Bronzové pásmo:

Lara Eberle, Zürich, Švajčiarsko

Jakub Zavacky, Mníchov, Nemecko

Mišel Povazanová, Lug, Srbsko

Vaneska Zuščáková, Warwick, Veľká Británia

Szentpéteri Lila, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Lucia Kámaňová, Pivnica, Srbsko

III. kategória výtvarnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Alexander Golec, Luxemburg, Luxembursko

Mária Janco, Mukačevo, Ukrajina

Lili Barta, Sarvaš, Maďarsko

Dana Sirak, Užhorod, Ukrajina

Korina Palóczy, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Strieborné pásmo:

Bartis Szelyke Virág, Jášč, Maďarsko

Kevin Iancsik, Nadlak, Rumunsko

Daniel Sovány, Sarvaš, Maďarsko

Klaudia Dobiašová, Luxemburg, Luxembursko

Anna Mykyta, Užhorod, Ukrajina

Roko Mihovilović Baksa, Našice, Chorvátsko

Bronzové pásmo:

Emma Elizabeth Husková, Bristol, Veľká Británia

Mihael Suk, Našice, Chorvátsko

Klára Albertová, Nadlak, Rumunsko

Žofia Čiefová, Zürich, Švajčiarsko

Gecse Štefan, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

ŠPECIÁLNA CENA

Mária Janco, Mukačevo, Ukrajina - Cena generálneho konzulátu SR v Užhorode

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta III. - Téma súťaže – Doprava, r. 2021

LITERÁRNE KOLO 

1.-4. ROČNÍK 

Zlaté pásmo:

Kristina Marchin, Calgary, Kanada

Hanka Hatalová, Doha, Katar

Ela Zavacká, Jakub Zavacký, Matej Donut, Sarah Klain, Matúš Gex, Erik Klain, Diana Bluhm, Simon Gex (spoločná práca), Mníchov, Nemecko

Strieborné pásmo:

Daniela Boschetto, Birmingham, Veľká Británia

Dalia Bowcott, Birmingham, Veľká Británia

Matthew Smalley, Birmingham, Veľká Británia

Chloe Beranovská, Zurich, Švajčiarsko

Klara Marchin, Calgary, Kanada

Lea Slivková, Londýn, Veľká Británia

Kristián Lőrincz, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Zoe Pozdechová, Montreal, Kanada

Melina Kuricová, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Zselyke Abaházi, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Lili Rómer, Sarvaš, Maďarsko

Máté Paulik, Sarvaš, Maďarsko

Lukáš Červený, Pivnica, Srbsko

Bronzové pásmo:

Tomi Kristek, Josipovec Punitovský, Chorvátsko 

Matea Kanisekova, Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Boris Lukáň, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Monika Žatko, Vancouver, Kanada

Sofia Fenyvesi, Vancouver, Kanada

Sofia Fenyvesi, Sofia Dzivak, Sonia Žatko, Lukáš Pokorný, Samuel Margic (spoločná práca), Vancouver, Kanada

Adrian Baylis, Vancouver, Kanada

Sára Činčuráková, Erdevík, Srbsko

Teodora Mocková, Erdevík, Srbsko

Edward Topoľský, Zürich, Švajčiarsko

Simon Nosko, Birmingham, Veľká Británia

II. kategória literárnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Sofia Parvakis, New York, USA,

Dorka Blázsek, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Andrej Lačok, Báčsky Petrovec, Srbsko

Lea Ušiaková, Báčsky Petrovec, Srbsko

Marianko Húska, Bristol, Veľká Británia

Romana Buchová, Boris Buch, Mníchov, Nemecko

Strieborné pásmo:

Anna – Mária Pažej, Calgary, Kanada

Viktória Kuzmova, Birmingham, Veľká Británia

Miško Andrijaševič, Báčsky Petrovec, Srbsko

Sandra Kopčoková, Báčsky Petrovec, Srbsko

Mogyorósi Zoltán Norbert, Sarvaš, Maďarsko

Jana Čániová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Lenka Hodoličová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Marína Čániová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Márko Milan, Szili Zsombor, Nyerges Hanna, Styevó Stella, Szabó Alexandra, (spoločná

práca), Budapešť, Maďarsko

László Zoltán Horváth, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko

Bronzové pásmo:

Dominik Chapple, Oxford, Veľká Británia

Sebastian Chapple, Oxford, Veľká Británia

Ivona Tatliaková, Báčsky Petrovec, Srbsko

Sára Štrbová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Sára Vicianová, Báčsky Petrovec, Srbsko

Arwen Fong, Elijah Fong, Vancouver, Kanada

Vladislava Herič, Užhorod, Ukrajina

Fruzsina Matron, Janka Almasi, Sarvaš, Maďarsko

Veronika Sovány, Alícia Polonszki, Sarvaš, Maďarsko

Elliot Bowcott, Birmingham, Veľká Británia

Damián Reiter, Zürich, Švajčiarsko

Matúš Nosko, Birmingham, Veľká Británia

Bohdan Feysa, Užhorod, Ukrajina

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Sofia Parvakis, New York, USA

VÝTVARNÉ KOLO  2021

I. Kategória výtvarnej tvorby (deti materských škôl)

Zlaté pásmo:

Yacoub Shafout, New English school, Kuvajt, Kuvajt

Emily Jánošík, Czech & Slovak club UK, Oxford, Veľká Británia

Strieborné pásmo:

Dorian Marušič, Predškolská ustanovizeň (skupina Myšky), Báčsky Petrovec, Srbsko

Ian Colinet, Vzdelávacie centrum Margarétka-Paríž, Francúzsko

Bronzové pásmo:

Lukáš Kollárik, Materská škola v Jánošíku, Srbsko

Matej Rybanský, Predškolská ustanovizeň, Báčsky Petrovec, Srbsko

Ayla Flores, Slovak Heritage school, Edmonton, Kanada

Sofia Al- Kanderi, Kuvajt English school – KG Pink, Kuvajt

II. Kategória výtvarnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Dorián Adamik, Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, Maďarsko

Samuel Országh & Sofia Országhová, Slovak Heritage school, Edmonton, Kanada

Arielle Cirip, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada

Strieborné pásmo:

Luka Bogalievič, ZŠ Savu Šumanoviča, Erdevík, Srbsko

Kristina Marchin, Knižnica v slovenskej škole v Calgary, Kanada

Damjan Dordevič, ZŠ Savu Šumanoviča, Erdevík, Srbsko

Simon Gex, Slovenské vzdelávacie centrum Zvonček v Mníchove, Nemecko

Veronika Chmelková, Czech & Slovak school Bristol, Veľká Británia

Bronzové pásmo:

Sára Zahorcová, ZŠ 15. Október, Pivnica, Srbsko

Iva Karkalíková, Základná škola Bratstvo z Aradača, Aradač, Srbsko

Leonard Šebo, Loydence academy, Katar

Sára Šandová, Slovenské vzdelávacie centrum v Birminghame, Veľká Británia

Nela Holodňáková, Nottingham, Veľká Británia

Zoe Pozdechová, Slovenská škola Montreal, Kanada

Lea Slivková, Edward Betham, Londýn, Veľká Británia

III. Kategória výtvarnej tvorby (5. - 9. ročník ZŠ)

Zlaté pásmo:

Simone Kayla Vysnovský, Czech a Slovak Cultural in Astoria, New York, USA

Strieborné pásmo:

Rokan Al – Ajmi, Slovenské mini centrum v Kuvajte, Kuvajt

Becse Panna, Slovensko – maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom, Maďarsko

Balázs Réka Nikolet, Slovensko - maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom, Maďarsko

Bronzové pásmo:

Vanesa Kocur, ZŠ Josipovec Punitovský, Chorvátsko

Samuel Murtín, ZŠ Jozefa Marčoka, Hložany, Srbsko

Emma Maria Harvey, Slovenská škola Cambridge, Veľká Británia

Cena Generálneho konzulátu SR v Užhorode:

Samuel Országh & Sofia Országhová, Slovak Heritage school, Edmonton, Kanada

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta II. - Téma súťaže – Zvieratá, r. 2020

Špeciálna cena: Zvieracie jedenástky - 24 básničiek z 11 slov – Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko. 

I. Kategória literárnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ) Zlaté pásmo: Veronika Mattová, Farma, UK Birmingham, Simon Gex, Húsenička, Nemecko, Diana Bluhm, Poklad malej opice, Nemecko, Júlia Rondeau, Princezná utiekla, Francúzsko,Sophie Rebecca Varga, Mačkovité Vianoce, Maďarsko. Strieborné pásmo: Alžbetka Kručanica, Kamarátstvo sa uvidí v biede, Ukrajina, Alexis Dalia Bowcott, Hadov výlet na Slovensko, Birmingham, UK,Marko Vorotňák. Prečo sliepky nelietajú?, Ukrajina,Riya Rich, Kocúrik Kasper, Kuvajt,Lamar Almabrouk, Zázračne bylinky, Kuvajt,Lea Slivkova, Princezná Leuška a jednorožec Ninka, Londýn, UK,Miriam Cuperová, Dievčatá do toho!, Francúzsko,Marcell Ambrus, Control+c,Control+v, Maďarsko,Edward Topoľský, Na dvore, Švajčiarsko,Maximilián Barborka, Drzohlavá opica, Nemecko, Vanesa Žembová, Gepard Nepomuk a jeho kamaráti, Nemecko,Luca Hajka, Lev a mačka, Nemecko.Bronzové pásmo: Alex Michael Mann, Ja a škrečok Rafael, Birmingham, UK,Dávid Peter Mušinský, Filip a jeho šteniatka, Birmingham, UK,Max Mikuš, Dráčik Rami, Francúzsko,Yulia Colinet, Zázračný kôň, Francúzsko,Anna Eberle, Cesta do sveta, Švajčiarsko,Allesio Zagarella, Kocúr, Nemecko.
 2/2 II. kategória literárnej tvorby (5. – 9. ročník ZŠ)Zlaté pásmo:Nicole Chudy, Roxy a Moxy, Kanada,Mykola Hodovany, Plašenie v lese, Ukrajina, &Yousuf Shafout, Cesta na mesiac, Kuvajt, &Briana Solingher, Vyvolený, Rumunsko,Regina Jázmin Dani, Malý sivý papagáj, Maďarsko, Tatiana Filipovićová, Čo sa vlastne stalo?, Srbsko, &Milan Hansman, U veveričky Ruženky na káve, Srbsko, Antonina Boľak, Perník, Ukrajina,Davide Zagarella, Hľadanie ZOO, Nemecko, &Romana Buchová, Motýliky v bruchu, Nemecko. Strieborné pásmo: Dániel Hajdú, Pýcha peklom dýcha, Srbsko,Gréta a Sabína Svoboda, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Kanada,Erik Pylyp, Ako to len spávajú, Ukrajina,Martina Moldovánová, Tajomstvo o zvieratách, Rumunsko, Timotej Vanko, Traja bratia, Rumunsko,Szpisák Emma Szlávka, Lev a zajac, Maďarsko,Simona Šranková, O zajačici a žabkách, Srbsko,Elizabeta Cvitko, Túžba po líške, Srbsko,Tomáš Kámaň, Dobrodružstvo prasiatka Kvika, Srbsko. Bronzové pásmo:Adienn Fábri, O psíčkovi a mačičke, Maďarsko,Milan Hemela, Kde bolo, tam bolo, Srbsko,Elliot Bowcott, Čo je šťastie, Birmingham UK, &Damián Reiter, Náš malý Jožko, Švajčiarsko,Daniela Imreková, Zvierací futbalový zápas, Srbsko.


II. Kategória výtvarnej tvorby (deti materských škôl) 2020

Špeciálne ceny:

 Cena ministerstva MŠVVaŠ SR – Nicole Chudy, Knižnica v slovenskej škole v Calgary, Kanada,

Cena riaditeľky 4. základnej všeobecnovzdelávacej školy I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode: pre Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

 Cena Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode – Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, Maďarsko. 

 Zlaté miesto:

Jonas Dluhy – Julia Solcanska, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

Eva Pozdechova, Kocúr, Slovenská škola Montreal, Kanada,

Aleksa Mileusnić, Cesta na Mesiac, Predškolská ustanovizeň Včielka, (trieda Myšiek) Báčsky Petrovec, Srbsko,

Patrik De Sousa, Čo je šťastie?,Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia, Spoločná práca škôlkarov – Slovenské vzdelávacie centrum a detský súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko,

Ian Colinet, Hadov výlet na Slovensko, Slovenské vzdelávacie centrum a detský folklórny súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko.

Strieborné miesto:

 Isabella Buchannan, Plašenie v lese, Slovak Heritage School Edmonton, Kanada,

Samuel Strapko, Húsenička, Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia,

Ana Melich, Control + c, Control+v, Materská škola v Jánošíku, Srbsko, Ema Povolni, Tajomstvo o zvieratkách, Predškolská ustanovizeň Včielka, (trieda Myšiek) Báčsky Petrovec, Srbsko,

Kristina Marchin, Princezná Leuška a jednorožec Ninka, Slniečko – Slovak Children´s Folk Group, Calgary, Kanada,

Sofia Vera Castro, Zvierací futbalový zápas, Slovenské minicentrum v Kuvajte, Kuvajt,

Llyod Khan, U veveričky Ruženky na káve, Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia. Bronzové miesto:

 Sofia Fenyves, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Slovenská škola Montreal, Kanada,

Tomas Kolar, Control+c, Control+v, Materská škola v Jánošíku, Srbsko,

Alica Cuperova, Hadov výlet na Slovensko, Slovenské vzdelávacie centrum a detský folklórny súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko,

Emily Smalley, Ja a škrečok, Slovenské vzdelávacie centrum v Birgmingame, Veľká Británia,

Mišel Považanová, Mačkovité Vianoce, Predškolská ustanovizeň „Ljuba Stanković“ Beočin,

Objekt „Včielka“ Lug, Srbsko. II.


Kategória výtvarnej tvorby (1. – 4. ročník ZŠ)

 Zlaté miesto: 

Klara Marchin, Mačkovité Vianoce, Slniečko – Slovak Children´s Folk Group, Calgary, Kanada,

Mila Grüninger, Dievčatá do toho!, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

Brúnó Banlaki, Control+c, Control+v, Materská škola, všeobecná škola a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Maďarsko,

Daniela Filipovićova, Moxy a Roxy, Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Srbsko,

Tomi Kristek, Poklad malej opice, Základná škola Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački, Chorvátsko,

Maximilián Barborka, Malý sivý papagáj, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko, 

Max Lucas Waugh, Hadov výlet na Slovensko, Slovenské vzdelávacie centrum v Birmingame, Veľká Británia. Strieborné miesto:

 Bernard Pastva, Mačkovité Vianoce, Základná škola Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački, Chorvátsko, 

Raffael Seles, Malý sivý papagáj, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

 Alex Csiba, Zvierací futbalový zápas, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko, 

Vanesa Zembova, Krokodíl (básne na 11 slov), Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

Alexandros Hadijisavvas, Cesta na Mesiac, Slovenské minicentrum v Kuvajte, Kuvajt,

Tamara Nikolic, Prečo sliepky nelietajú?, Základná škola Savu Šumanovića v Erdevíku, Srbsko, 

Yulia Colinet, Zázračný kôň, Slovenské vzdelávacie centrum a detský súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko, Júlia Rondeau, Cesta na Mesiac, Slovenské vzdelávacie centrum a detský súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko, 

Zoe Pozdechova, Control+c, Control+v, Slovenská škola Montreal, Kanada,

Nina a Max Constantinos, Farma, Slovak Heritage School Edmonton, Kanada,

Martin Buchannan, Túžba po líške, Slovak Heritage School Edmonton, Kanada,

Hanna Popovics, Mačkovité Vianoce, Materská škola, všeobecná škola a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Maďarsko,

Ella Dankova, Mačkovité Vianoce, Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia, Veronika Chmelkova, O psíčkovi a mačičke, Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia,

Gréta Svoboda, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Slovenská škola vo Vancouveri, Kanada,

LeonieValient, Motýliky v bruchu, Slovenská škola v ZŰrichu, Švajčiarsko, Anna Aberle, Motýliky v bruchu, Slovenská škola v ZŰrichu, Švajčiarsko, Viktória Kuzmova, Túžba po líške, Slovenské vzdelávacie centrum v Birmingame, Veľká Británia.

 Bronzové miesto:

 Max Mikuš, Výlet na Mesiac, Slovenské vzdelávacie centrum a detský súbor Margarétka – Paríž, Francúzsko,

 Lelle Koteles, Mačkovité Vianoce, Materská škola, všeobecná škola a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, Maďarsko,

 Ariana Slade, Lev a zajac, Czech&Slovak Community and School Bristol CIC, Veľká Británia,

Žofia Čiefova, O psíčkovi a mačičke, Slovenská škola v Zürichu, Švajčiarsko,

Alexis Dalia Bowcott, Hadov výlet na Slovensko, Slovenské vzdelávacie centrum v Birmingame, Veľká Británia,

Borna Kraiček, Hadov výlet na Slovensko, Základná škola Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački, Chorvátsko, Anton Labak, Mačkovité Vianoce, Základná škola Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački, Chorvátsko,

Matej Mocko, Kocúr, Základná škola Savu Šumanovića v Erdevíku, Srbsko,

Branislav Hrješik, Kde bolo tam bolo, Základná škola Maršála Tita, Padina, Srbsko. 

III. Kategória výtvarnej tvorby (5. - 9. ročník ZŠ)

 Zlaté miesto:

 Romana Buchova, Žralok, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

Richard Buch, Mačka, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

Boris Buch, Tajomstvo o zvieratách, Slovenské vzdelávacie centrum ZVONČEK v Mníchove, Nemecko,

 Mária Gnjidićova, Hadov výlet na Slovensko, Základná škola Savu Šumanovića v Erdevíku, Srbsko.

Strieborné miesto:

 Damian Kan, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Slovenskí škola vo Vancouveri, Kanada.

Bronzové miesto:

Sabína Svoboda, Nebezpečenstvo krásnej divočiny, Slovenskí škola vo Vancouveri, Kanada,

Emese Réka Krátky, Lev a zajac, Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši, Maďarsko.

Vyhodnotenie literárnej a výtvarnej tvorby medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta I. -  2019

Literárne kolo: 

Kategória I. (1. – 4. ročník ZŠ):

Zlaté pásmo:

Hanna Popovics, Budapešť, Maďarsko,

Marko Vorotňák, Užhorod, Ukrajina.

Strieborné pásmo:

Dianka Bluhm, Mníchov, Nemecko,

Rebecca Sophie Varga, Budapešť, Maďarsko,

Yasin Kaplan, Mníchov, Nemecko.

Bronzové pásmo:

Samko Čornanič, Zurich, Švajčiarsko,

Dorka Blázsek, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko,

Edward Topolský, Zurich, Švajčiarsko.

 

 

Kategória II. (5. – 9. ročník ZŠ):

Zlaté pásmo:

Julka Dzurišová, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko,

Andrej Dudáš, Kysač, Srbsko,

Romana Buchová, Mníchov, Nemecko,

Jana Čižmanská, Kysač, Srbsko,

Peter Pavčok, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Marcela Gániová, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Martina Moldovanová, Nadlak, Rumunsko.

Strieborné pásmo:

Tatiana Filipovičová, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Anna Murtinová, Kovačica, Srbsko,

Darina Demeter, Užhorod, Ukrajina,

Melánia Jonášová, Kovačica, Srbsko,

Lilli Csesznak, Sarvaš, Maďarsko,

Ema Trpková, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Vladimír Hartner, Užhorod, Ukrajina,

Hanna Sára Kolysza, Békešská Čaba, Maďarsko,

Milan Hansman, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Hanna Klement, Slovenský Komlóš, Maďarsko.

 Bronzové pásmo:

Anna Gašková, Kysač, Srbsko,

Dorka Szalai, Sarvaš, Maďarsko,

Kajka Kúdelková, Berlín, Nemecko,

Milinka Glóziková, Kovačica, Srbsko,

Izabela Lauday, Sarvaš, Maďarsko,

Anabela Myjavcová, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Timea Vozárová, Berlín, Nemecko,

Svetlana Farkašová, Kovačica, Srbsko,

Jana Madacká, Kysač, Srbsko,

Martina Agarská, Kysač, Srbsko,

Nina Diviaková, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Timotej Vanko, Nadlak, Rumunsko,

Miroslava Zelenáková, Báčsky Petrovec, Srbsko.

Výtvarné kolo 2019: 

Cena Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR:  

Slovenské centrum v Mníchove, Nemecko: Alessio Zagarella, Sofia Csiba, Max Barborka, Vanesa Zembova, Jozef Ganovsky, Tobias Soska, Lisa Billy, Viktor Konečný, Felix Halka, Seles Rafael, Seles Noel, Alex Csiba.

Cena riaditeľky 4. základnej všeobecnovzdelávacej školy I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode:

Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši, Maďarsko: Zsofia Lipták, Bence Tóth, Lívia Kis, Petra Zahorecz, Timea Szatmári, Eszter Kondacs, Villȍ Varga, Zsóka Kiss, Izabella Lauday, Hanna Sztancsik, Dóra Antal, Regina Kovács.

Kategória I. (deti MŠ):

Zlaté pásmo:

Natália Kikašová, Lug, Srbsko.

Strieborné pásmo:

Lucia Valovec, Kovačica, Srbsko,

Mišel Považan, Lug, Srbsko.

Bronzové pásmo:

Samuel Lathouwers, Antverpy, Belgicko,

Ria Rich, Kuvajt, Kuvajt,

Stanislav Kišdobranski, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Ema Mijatovičová, Lug, Srbsko,

Lenka Petrášová, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Klaudia Kováč – Vargová, Báčsky Petrovec, Srbsko,

Andrej Kollár, Lug, Srbsko,

Ema Mijatovićová, Lug, Srbsko,

Alexandros Hadjsavvas, Kuvajt, Kuvajt,

Sara Brngar, Kovačica, Srbsko.

Kategória II. (1. – 4. ročník ZŠ):

Zlaté pásmo:

Maximilián Holmes Turošík, Birmingham, Anglicko,

Benedek Koszovus, Budapešť, Maďarsko.

Strieborné pásmo:

Teresa Chmúrovičová, Birmingham, Anglicko,

Philip Lednický, Mníchov, Nemecko,

Vanesa Žembová, Mníchov, Nemecko.

 

Bronzové pásmo:

Žofia Čiefová, Zürich, Švajčiarsko,

Daniel Bowcott, Birmingham, Anglicko,

Krištof Kugyela, Sarvaš, Maďarsko,

Elliot Bowcott, Birmingham, Anglicko,

Gladies Iyamu, Zürich, Švajčiarsko,

Lászlo Tav, Budapešť, Maďarsko,

Diana Bluhm, Mníchov, Nemecko,

Alessio Zagarella, Mníchov, Nemecko,

Dorka Blazsek, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko.

Kategória III. (5. – 9. ročník ZŠ):

Zlaté pásmo:

Anna Bozsena Szpisák, Slovenský Komlóš, Maďarsko,

Julka Dzurišová, Nové Mesto pod Šiatrom, Maďarsko.

Strieborné pásmo:

Richard Buch, Mníchov, Nemecko,

Daniela Pavlovová, Kysač, Srbsko,

Milica Superová, Biele Blato, Srbsko.

Bronzové pásmo:

Tamara Korim, Sarvaš, Maďarsko,

József Puskás, Békéšska Čaba, Maďarsko,

Elizabeta Sabová, Biele Blato, Srbsko,

Romana Buchová, Mníchov, Nemecko,

Daniela Krajčíková, Kysač, Srbsko,

Ksénia Tótová, Biele Blato, Srbsko,

Anna Gašková, Kysač, Srbsko.