ZDRUŽENIE ISEIA

ISEIA - International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier KONTAKT TU....

11.11. 2014: zakladajúce centrá: Buenos Aires (AGR), Toronto (CAN), Paríž (FRA), Mníchov (GER), Dublin (IRL), Luxemburg (LUX), Birmingham (UK), Londýn (UK), New York (USA)


ISEIA

- je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier

- vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

16.-17.4.2019 Závery 6. zasadnutia:

25.10.2018 Závery 5. zasadnutia:

27.10.2016 Závery 3. zasadnutia:

1.-2. 4. 2015 Závery 2. zasadnutia:

29.10.2014 Závery 1. zasadnutia:

SPOLUPRACUJEME

- s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v rámci Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie,

- so štátnymi inštitúciami, pod ktoré oblasť neformálneho vzdelávania slovenských detí v zahraničí spadá,

- s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,

- so základnými školami v SR,

- Rádiom International,

- a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou neformálneho vzdelávania.

KONTAKT

ZDRUŽENIE ISEIA

VZDELÁVACIE CENTRÁ

ZÁKLADNÝM CIEĽOM

združenia je podpora a rozvoj vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovanie spolupráce medzi jednotlivými vzdelávacími centrami.

Tento cieľ zabezpečujeme prostredníctvom:

- koordinácie spolupráce členských centier, ktoré spadajú do oblasti neformálneho vzdelávania detí,

- výmenou skúseností v oblasti vzdelávania detí, pre ktoré je slovenčina druhým jazykom,

- realizáciou spoločných projektov. Zoznam projektov.

Čiastkové ciele:

- vypracovať Koncepciu vzdelávanie detí Slovákov v zahraničí,

- koordinácia spolupráce centier vzdelávania,

- realizácia spoločných aktivít a projektov,

- podpora vytvárania nových centier, nových aktivít a projektov,

- vzdelávanie učiteľov slovenčiny v zahraničí,

- vypracovanie metodických a didaktických materiálov na vyučovanie,

- spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou vzdelávania slovenských detí,

- zastupovanie členských slovenských vzdelávacích centier voči tretím osobám,

- a iné. ..

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

Združenie má dve organizačné zložky:

Asociácia ISEIA

- združuje slovenské vzdelávacie

centrá, ktoré pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí,

- plánuje, organizuje a riadi

spoluprácu medzi členmi ISEIA,

- organizuje spoločné projekty zamerané na výmenu skúseností medzi členskými centrami.

Inštitút ISEIA

Centrum vzdelávania

zabezpečuje vzdelávanie učiteľov

slovenčiny pôsobiacich

v neformálnych vzdelávacích centrách v zahraničí

Centrum vedy a výskumu

zaoberá sa otázkami: stavu a vývoja vzdelávania Slovákov v zahraničí, realizuje

prieskumy a ankety, zostavuje štatistiky,

spolupracuje s inštitúciami zaoberajúcimi

sa vzdelávaním

Publikačné centrum

pripravuje metodický a didaktický materiál, učebnice, pracovné zošity, detskú beletriu

a vydáva časopis:

Ceruzky vo svete: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/

Prezentácia činnosti ISEIA v roku 2022

2022 ISEIA Konferencia USZZ.pdf

Prezentácia činnosti ISEIA v roku 2020

01 ISEIA 2020.pdf

Prezentácia činnosti ISEIA v roku 2016

ISEIA 2016.pdf