Stáže študentov a absolventov Univerzít 

Informácie pre VZDELÁVACIE CENTRÁ

V prípade, že máte záujem o stážistov, preštudujte si vstupné materiály a vypíste prosím nasledujúce údaje.  Vaše údaje posunieme kontaktným osobám na univerzitách. 

V prípade, že máte záujem o prijatie stážistov vypíšte prosím mail s údajmi:

 1. DĹŽKA STÁŽE -  2. TERMÍN (od kedy - dokedy) - 3. POČET stážistov - ak máte nejaké špecifické 4. POŽIADAVKY 

Informácie pre STÁŽISTOV 

PRÍLOHO č. 1 - Informácia pre STÁŽISTOV 

Slúži ako motivácia a prvá informácia pre záujemcov.  Stáž v slovenských vzdelávacích centrách v Európe a vo svete


Slovenské vzdelávacie centrá poskytujú výučbu slovenského jazyka ako druhý jazyk Slovákom prevažne deťom, žijúcim v Európe, Spojených štátoch, Kanade či Austrálii. Spravidla fungujú ako víkendové školy alebo jazykové krúžky, ktoré svojou činnosťou podporujú uchovávanie a budovanie si jazykových kompetencií v slovenčine. Žiaci navštevujú počas týždňa školy v školskom systéme domovskej krajiny, a popritom sa vzdelávajú aj v slovenčine.

Stáž v slovenských zahraničných centrách ponúka výnimočnú príležitosť nadobudnúť skúsenosti vo vyučovaní slovenčiny vo vlastnom vzdelávacom koncepte centra, zručnosti nielen v oblasti bilingválnej a multikultúrnej výchovy, ale aj v medzinárodnej spolupráci centier v oblasti:

pedagogickej praxe, pedagogiky voľnočasových aktivít, administratívno- technickej praxe a prax v oblasti marketingových a sociálnych komunikácií. Okrem toho ponúkame možnosť spoznať slovenskú komunitu a jej život v zahraničí. Reálie mesta a krajiny, v ktorej vzdelávacie centrum pôsobí. Samozrejme možnosť participácie na rôznych medzinárodných projektoch medzi centrami a v rámci ISEIA.

ISEIA -medzinárodná inštitúcia slovenských vzdelávacích centier vo svete, ktorá zastrešuje a koordinuje prácu viac ako 80 centier na celom svete. Táto spolupráca otvára dvere novým kontaktom a príležitostiam. V centrách sa komunikuje v slovenčine, čo výrazne eliminuje jazykovú bariéru ako dôvod neabsolvovať stáž cez Erazmus+.

PRÍLOHA 2 Informácie poskytnuté priamo konkrétnym záujemcov o stáž.

2. Podrobná náplň práce stážistov/stážistiek a možnosti rozšírenia ich náplne práce


PODROBNÁ NÁPLŇ PRÁCE PRE ERAZMUS+ STÁŽISTOV PRE SLOVENSKÉ VZDELÁVACIE CENTRÁ V ZAHRANIČÍ, ktoré poskytujú doplňujúcu výučbu pre deti so slovenskými koreňmi (víkendové školy)


Slovenské vzdelávacie centrá predstavujú pre Slovensko dôležitý výchovno-vzdelávací, kultúrny a spoločenský most medzi Slovenskom a zahraničím. Pôsobia na budúcu generáciu, ktorá bude vždy zastupovať záujmy krajín, ku ktorým má vybudovaný obojstranne pozitívny vzťah. Viacjazyčné deti, ktoré vzdelávame a vychovávame v našich centrách predstavujú pre Slovensko, a aj krajinu, v ktorej žijú, dôležitý intelektuálny, ekonomický a spoločenský potenciál. To je prvoradý motivačný faktor investovať do výučby, čas, energiu a financie.

Slovenské vzdelávacie centrá fungujú ako doplnkové víkendové školy. Naši žiaci navštevujú počas týždňa školy v školskom systéme domovskej krajiny. Sú členmi medzinárodnej asociácie a inštitúcie ISEIA , ktorá zastrešuje a koordinuje prácu viac ako 80 centier na celom svete. Taktiež organizuje rôzne projekty a súťaže, do ktorých sa vzdelávacie centrá zapájajú.

Stážistom v slovenských zahraničných centrách ponúkame ojedinelé skúsenosti vo vyučovaní slovenčiny vo vlastnom vzdelávacom koncepte centra, zručnosti nielen v oblasti bilingválnej a multikultúrnej výchovy, ale aj v rámci medzinárodnej spolupráce centier. Každé vzdelávacie centrum vyučuje iný deň v týždni, má inú koncepciu a časovú dotáciu na slovenčinu. Z praxe nám vyplýva, že si stážisti/stážistky popri odučených hodinách dopĺňajú hodiny praxe inými aktivitami spojenými s činnosťou daného centra. To je niekoľko možností na doplnenie si požadovaných hodín praxe. Tieto aktivity sú informačné a konkrétne činnosti v rámci stáže sa dohodnú individuálne pred začatím stáže podľa potrieb centra.

A: Pedagogická prax

B: Aktivity mimo pravidelného vyučovania v centrách

C: Administratívno- technická prax


D: Prax v oblasti marketingových a sociálnych komunikácií

Náplň práce sa môže v jednotlivých centrách odlišovať čo do šírky alebo obsahu. Pre konkretizáciu požiadaviek sa obráťte na zodpovednú osobu vzdelávacieho centra v zahraničí.