Hybridné vzdelávanie

6.2.2021 Jarmila Buchová, SiM - Slowakisch in München Zvonček, Mníchov, Nemecko

HYBRIDNÉ VZDELÁVANIE je forma, ktorou vyučujú v Nemecku už od apríla 2020


Z dôvodu dodržiavania odstupov a minimalizácie rizika nákazy školy upravili nie len hygienické pravidlá: "dezinfekčné stanice" pri vstupe do triedy a v každej triede. Súčasťou dezinfekčnej stanice v triede bol dezinfekčný prostriedok na ruky, dezinfekčné utierky na stôl a merače CO2 vo vzduchu. Medzi základné pravidlá patrilo:

 • dodržiavanie odstupu,

 • dezinfekcia lavice pred vyučovaním, počas prestávky a po skončení vyučovania,

 • pravidelná dezinfekcia rúk,

 • pravidelné vetranie.


Dištančné a hybridné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie (online vzdelávanie, homeschooling) je opak prezenčného vzdelávania. Ide o vzdelávanie na diaľku, ktoré sa realizuje napríklad:

 • zaslanie pracovných listov a úloh domov (poštou alebo elektronicky),

 • zaslanie pracovných listov a úloh domov (poštou alebo elektronicky) a konzultácie, osobne, cez telefón a pod.

 • videokonferencia.


Hybridné vzdelávanie (Blended Learning)

Hybridné vzdelávania je kombinácia prezenčného vyučovania s prenosom cez kameru.

Formy hybridného - kombinovaného vzdelávania:

 • niektorí žiaci sú v triede, niektorí žiaci sú doma, Pre žiakov doma je zabezpečený prenos vyučovania cez kameru v triede.

 • žiaci sú rozdelení do dvoch tried v škole. Vyučovanie prebieha v jednej triede a z nej sa prenáša cez kameru do druhej triedy.

 • žiaci sú doma, učiteľ v triede.


Príklad z praxe, Berufsschule Mníchov

(Autorka článku pracuje ako pedagóg na tejto škole)

Z hygienických dôvodov bolo potrebné znížiť počet žiakov v triedach, aby bolo možné zabezpečiť dodržanie požadovaného odstupu medzi žiakmi 1,5 m. Triedy boli u nás abecedne rozdelené na polovicu - skupina 1 a skupina 2. Niektoré školy brali do úvahy individuálne potreby žiakov už pri delení do skupín. Pri priemernom počte žiakov 28 v triede, bolo v jednej skupine 14 žiakov. Nastal tým však problém nedostatku tried a aj počtu učiteľov. Na jednu triedu, ktorá sa rozdelila, by boli potrebné dve miestnosti a dvaja učitelia.

Taktiež sa riešil problém počtu žiakov: počas príchodu všetkých žiakov do školy na 8.00, počas jednotných časov na prestávky, počas obeda v jedálni a pod. Z dôvodu dodržania všetkých pravidiel a z dôvodu zníženia rizika nákazy a následného uzavretia triedy, resp. celej školy do karantény, sa vyučovanie u nás riešilo formou vyučovania v týždenných turnusoch.

Skupina 1 bola v triede, zatiaľ čo sa vyučovanie pre skupinu 2. realizovalo v domácom prostredí. Po týždni sa skupiny vymenili. Niektoré školy riešili turnusové vyučovanie v škole v rámci týždňa po dňoch:

1. týždeň skupina 1 v škole pondelok až streda, skupina 2 štvrtok a piatok. 2. týždeň výmena, skupina 1 vyučovanie v škole pondelok a utorok, skupina 2 streda až piatok. Teda striedanie dní v škole 2 a 3 v rámci týždňa.

Už v marci 2020 sme riešili na poradách rozdelenie tém na tie, ktoré žiaci musia absolvovať prezenčne a tie, ktoré je možné realizovať aj dištančne. Prezenčne išlo hlavne o odborné témy, keďže učím na odbornej zdravotnej škole, išlo o témy ako, meranie tlaku, meranie EKG, odber krvi a pod. Dištančnou formou je možné riešiť napríklad precvičovanie úloh z matematiky, samostatná práca s odborným textom a pod. Veľmi dobré výsledky a skúsenosti mám aj so streemovaním prezenčného vyučovania z triedy pre skupinu, ktorá bola doma.

Každá trieda je u nás vybavená dokumentárnou kamerou, ktorá je napojená tak na počítač, ako aj na tabuľu prostredníctvom beamera. Pohyblivé rameno kamery umožňuje prenes obrazu zo stola (napr. pracovné listy, ktoré sa ručne vypisujú, ukázanie pomôcok a postupov ), ale aj prenos obrazu z priestoru celej triedy. Zdieľaním obrazovky je zase možný dodatočný prenos obrazu z počítača, napr. vyznačovanie v texte, dopĺňanie textu a pod. Hybridné vyučovanie po ročníkoch sa u nás začalo hneď v apríli 2020.

Počas hybridného vzdelávania teda nebol problém presunu učiteľa z triedy do iného špeciálneho priestoru, z ktorého by online vyučovanie prebiehalo.

Vyučovanie prebiehalo presne podľa rozvrhu hodín. Na niektorých základných školách boli hodiny skrátené na 30 minút. Technické vybavenie učiteľov a žiakov bola téma, ktorá sa riešila od začiatku lockdownu. Keďže učím na mestskej mníchovskej škole, mesto Mníchov reagovalo veľmi rýchlo. Učitelia a žiaci mali možnosť požičať si tablety so SIM kartami.


Záverečné skúšky na našej škole prebiehali bežným spôsobom, za zachovaní hygienických pravidiel. S rúškami a s odstupmi. Písomné časti sa realizovali z dôvodu veľkého počtu žiakov aj pred koronou v mnohých prípadoch v telocvičniach.


Predpoklady na úspešný hybridný systém:

 1. TECHNICKÉ PREDPOKLADY

 • technické vybavenie učiteľov a žiakov (prístroj) - a update technického stavu na školách v pravidlených intervaloch,

 • internetové spojenie - na škole - v triede, ale aj u žiakov a učiteľov doma,

 • dôležité je zvoliť si jednotné počítačové prostredie pre školu.

 1. DIGITÁLNA KOMPETENCIA

 • digitálna kompetencia učiteľov: školenia pre učiteľov zamerané na digitálne technológie,

 • digitálna kompetencia žiakov: zapracovanie používanie digitálnej technológie do predmetov ,

 1. METÓDY VYUČOVANIA

 • zmena formy prenosu obsahu vyučovania, napr. Power Point prezentácia, video, rôzne App,

 • zmena metód vyučovania, zmena didaktického konceptu: školenia pre učiteľov,

 1. ROZVRH HODÍN

 • striedanie fáz samostatnej práce a videokonferencií,

 • skrátenie vyučovacích hodín robených formou videokonferencie,

 • projektové vyučovanie,

 • premyslené časové plánovanie - odovzdávanie úloh, výstupov a písomiek.

 • určenie presných konzultačných hodín na zistenie spätnej väzby u každého žiaka.

 1. HODNOTENIE ŽIAKOV

 • hodnotenie a spätná väzba počas vyučovania,

 • spätná väzba vo forme individuálnych konzultácií,

 • vopred ujasnený a žiakom odprezentovaný spôsob klasifikácie.

 1. Problémy žiakov:

 • motivácia žiakov, interaktivita žiakov a ochota zapojiť sa do diskusia počas vyučovania je nízka, Je tu zvýšené riziko pasívneho prijímania informácií.

 • izolácia, sociálne vzťahy medzi žiakmi sú počas vyučovania obmedzené.

Problémy učiteľov:

 • motivácia učiteľa,

 • zvýšená časová potreba na prípravu vyučovania,

 • očakávaná celodenná dostupnosť.


Momentálne sme v lockdowne. Školy sú od decembra zavreté a prebieha dištančné vzdelávanie.

Pre špeciálne skupiny deti 1. -6. ročníka je zabezpečené opatrovanie v školách.

Podľa predpisu platného od 1.2. je pre určené školy povolené hybridného/turnusového vzdelávania žiakov posledných ročníkov, ktorí sa pripravujú na záverečné skúšky. Sú ale presne vymenované, ktorých škôl sa to týka. Určenie škôl je v závislosti od dátumu záverečných skúšok.

Plánované týždenné zimné prázdniny boli zrušené a vyučuje sa dištančne.

Plán:

Od 15.2. otvorenie škôl pre záverečné ročníky.

Sú naplánované posuny záverečných skúšok.


Zdroj: https://www.bedeutungonline.de/was-ist-hybrider-unterricht-hybrid-unterricht-bedeutung-definition-erklaerung/

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.htmlViac k téme ONLINE VYUČOVANIE TU