VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž:                        T: 10.4.2024                                vesmir.iseia@gmail.com 

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť - územné kolo ) 

Organizátor územného kola je ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Chorvátsku

Garantka súťaže: Boženka Dasović


- Australia 5 výtvarných prác, 

- Kanada 5 výtvarných prac, 

- USA 5 výtvarných prac, 

- záp.  Europa 5 výtvarných prác (Nemecko, Francúzsko, Cyprus, Kuvajt, Katar, Írsko, Taliansko, Švajčiarsko. Luxembursko a pod.) , 

- Anglicko 5 výtvarných prác, 

- Europa II - 5 výtvarných prác (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Poľsko) .... 

PRAVIDLÁ: 

Každá škola/ centrum môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Práce, ktoré neboli hodnotené v územnom  kole, nebudú zaradené do 2. etapy - celosvetového kola.


2. etapa: celosvetové kolo - práce vyberá odborná porota Hvezdárne v Hurbanove.  

Organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2024 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2024.

    

 Súťaži sa v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia

4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

 

Do súťaže je možné poslať scany - fotografie výkresov -  spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2.


Víťazné práce následne zaslať na výstavu poštou: 

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sa nachádza: https://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/ 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.


Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Virtuálna výstava víťazných prác bude zverejnená na stránke www.suh.sk.

 

Súťažné práce v 1. etape posielajte do 31. marca 2024 na e-mailovú adresu:   vesmir.iseia@gmail.com