KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Autor: Jarmila Buchová, Predseda ISEIA a učiteľka v Slovenskom vzdelávacom centre SiM Slowakisch in München ZVONČEK

Na Slovensku prebiehajú prípravy na zmeny v legislatíve. Koncom roka 2020 boli na Slovensku rozsiahle diskusie odborníkov a verejnosti k rôznym pripravovaným návrhom plánov a koncepcii štátnej politiky na nasledujúce roky. V diskusiách sa pokračuje aj v tomto roku.

Jedným zo zákonov, ktorý prebieha veľkými úpravami, je aj školský zákon. Okrem rozsiahlych zmien v oblasti inkluzívneho vzdelávania sa pripravujú aj zmeny, ktoré ovplyvnia aj deti Slovákov, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku.

Aké máte skúsenosti s doterajším priebehom komisionálnych skúšok na Slovensku?

I. ČLÁNOK: Komisionálne skúšky

II. Odporúčaný postup

III. Problémy v praxi

IV. LEGISLATÍVA


I. Komisionálne skúšky pre žiakov plniacich si školskú dochádzku v zahraničí

V článku sa dozviete o platnej legislatíve a získate odpovede na otázky:

· Kto je povinný prihlásiť dieťa do základnej školy na Slovensku?

· Kedy a kde musí rodič zapísať dieťaťa do základnej školy na Slovensku?

· Ako požiada rodič o plnenie školskej dochádzky osobitným spôsobom?

· Akým spôsobom a dokedy je potrebné dokladovať plnenie školskej dochádzky v zahraničí?

· Musia deti vykonávať komisionálne skúšky? Čo je ich obsahom?


Pozn: Legislatíva - zákony a presné znenie bodov paragrafov, ktoré sa týkajú problematiky sú v časti IV. tohto príspevku.

Kto je povinný prihlásiť dieťa do základnej školy na Slovensku

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt. Vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt na Slovensku, vyplývajú preto ešte povinnosti týkajúce sa povinnej školskej dochádzky aj na Slovensku.

V prípade, že sa zákonný zástupca dieťaťa, s trvalým pobytom na Slovensku, tejto povinnosti vyhýba, dopúšťa sa priestupku zanedbávania povinnej školskej dochádzky a hrozí mu pokuta až do výšky 331,50€.

Zákonnému zástupcovi dieťaťa s trvalým pobytom na Slovensku vyplývajú nasledujúce:

1. Povinnosť zapísať dieťa do základnej školy

2. Povinnosť podať žiadosť o plnenie školskej dochádzky osobitným spôsobom

3. Povinnosť dokladovať každoročne plnenie školskej dochádzky v zahraničí

4. Možnosť prihlásiť dieťa na komisionálne skúšky

 1. Kedy a kde musí rodič zapísať dieťaťa do základnej školy

Zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt na Slovensku (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“


2. Podanie žiadosti o plnenie školskej dochádzky osobitným spôsobom a dokladovanie návštevy školy každý rok

Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na Slovensku podáva písomnú žiadosť na vzdelávanie dieťaťa v škole mimo územia Slovenska. O povolení žiadosti rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy.

V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) adresu bydliska v zahraničí,

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa...“

Odporúčame kontaktovať priamo riaditeľa spádovej školy a informovať ho o tom, že si dieťa bude plniť školskú dochádzku v zahraničí. Základné školy majú väčšinou tlačivo žiadosti na plnenie školskej dochádzky v zahraničí na webovej stránke. Žiadosť je potrebné zasielať každý rok. Súčasťou žiadosti je aj doklad o návšteve školy v zahraničí. Tento doklad o návšteve školy v zahraničí.

Odporúčame v žiadosti požiadať o vydanie učebníc a pracovných zošitov, ak dieťa bude vykonávať komisionálne skúšky.

3. Dokladovanie plnenie školskej dochádzky v zahraničí každý rok

Ak ide o vzdelávanie v školách mimo územia Slovenska je potrebné predložiť riaditeľovi kmeňovej školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia Slovenska.

Úradný preklad

4. Komisionálne skúšky

Žiaci, ktorí plnenia školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky môže na základe žiadosti vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti učebnice a pracovné zošity.

Vykonávanie komisionálnych skúšok nie je povinné, je na dobrovoľnej báze.

Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Práve tento bod v praxi spôsobuje, že je nejednotnosť prístupu riaditeľov a teda ja rôzne požiadavky na premety a rozsah komisionálnych skúšok.

Metodický pokyn 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy §4 bod 15 definuje:

Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.

 • skúšky je možné vykonávať aj online formou. (Usmernenie 2021)

II. Odporúčaný postup pre rodiča

Na začiatku školského roka

1. Žiadosti na plnenie školskej dochádzky v zahraničí

Odporúčame kontaktovať priamo riaditeľa spádovej školy podľa trvalého bydliska na Slovensku a informovať ho o tom, že si dieťa bude plniť školskú dochádzku v zahraničí.

  • Základné školy majú väčšinou tlačivo žiadosti na plnenie školskej dochádzky v zahraničí na webovej stránke. Žiadosť je potrebné zasielať každý rok. Súčasťou žiadosti je aj doklad o návšteve školy v zahraničí. Odporúčame v žiadosti požiadať o vydanie učebníc a pracovných zošitov.

 • V prípade, že na webovej stránke nie je formulár žiadosti, vypíšte žiadosť, ktorá obsahuje nasledujúce údaje: meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, požiadavka o vydanie učebníc a pracovných zošitov.


2. Riaditeľ základnej školy Vám vydá Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR platné na jeden školský rok


3. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí: do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka.

Na konci školského roka:

4. Zákonný zástupca doručí do kmeňovej ZŠ v SR Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok. V žiadosti o vykonanie komisionálnej skúšky rodič uvedie ročníky, za ktoré dieťa skúšku vykonáva.

5. Riaditeľ urči predmety a termín komisionálnych skúšok

6. Zákonný zástupca doručí vysvedčenie za 1. a 2. polrok. Toto vysvedčenie nemusí byť úradne preložené do SJ, ak ide o jazyk:

7. Zákonný zástupca dohodne termín komisionálnej skúšky kmeňovej ZŠ a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok.

Komisionálne skúšky:

8. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom);

9. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne;

10. Vydanie vysvedčenia. V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za .... ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15).

III. OBSAH, ROZSAH A FORMA KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK

 1. §25 (8) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

Obsah a rozsah je zadefinovaný v Metodickom odporúčaní nasledovne:

"OBSAH komisionálnej skúšky na základe vzdelávacích štandardov z vyučovacích predmetov alebo časti predmetov, ktoré neboli súčasťou vzdelávacieho programu školy v zahraničí, napr. slovenský jazyk a literatúra; vlastiveda, geografia – časť o SR; dejepis – zameranie na históriu Slovenska; jazyk národnostnej menšiny a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny"

"FORMU komisionálnej skúšky; v rámci určenia formy môže ísť o dištančnú formu alebo prezenčnú formu. Vykonanie dištančnej formy KS odporúčame zo závažných dôvodov, najmä z dôvodu sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy."

 • Podrobnejšie v Metodickom odporúčaní na konci stránky


 1. Postup uznávania dokladov je popísaný na stránke Ministerstva školstva

** https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/#CastZSSS

konkrétne:

IV. NÁVRHY ASOCIÁCIE ISEIA NA ZMENY V RIEŠENÍ PROBLEMATIKY KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK:

 1. Možnosť riešiť komisionálne skúšky aj dištančnou formou aj v budúcnosti. - v usmernení 2021

 2. Zjednotiť a určiť presne predmety, obsah a rozsah komisionálnych skúšok. - Vytvorená pracovná skupina na ŠPU a pripraviť metodický pokyn. Zadefinovanie v usmernení 2021

Navrhujeme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vypracovať v rámci pracovnej skupiny 7 metodický pokyn pre:

· riaditeľa kmeňovej školy: predmety, obsah a rozsah komisionálnych skúšok, zoznam otázok - dôležitá aj formulácia, nie len obsah,

· skúšajúceho učiteľa na kmeňovej škole

. rodiča: odporúčaný postup žiadostí

· učiteľa a rodiča, ktorí pripravujú žiaka na komisionálne skúšky

 1. Nejasné postupy pre rodiča: požiadavka na MŠVVaŠ spracovať problematiku komisionálnych skúšok - postup, otázky a odpovede - na webovú stránku v časti Stránka ministerstva k deťom Slovákov v zahraničí: https://www.minedu.sk/182-sk/medzinarodna-spolupraca/

 2. Povinná 10 ročná školská dochádzka. Usmernenie, ako je potrebné riešiť 10 ročník u detí Slovákov žijúcich v zahraničí.

ÚPRAVA

V. LEGISLATÍVA

Kto je povinný prihlásiť dieťa do základnej školy na Slovensku

Plnenie povinnej školskej dochádzky sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt. Vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt na Slovensku, vyplývajú preto ešte povinnosti týkajúce sa povinnej školskej dochádzky aj na Slovensku.

Vo veci plnenia povinnej školskej dochádzky si plní povinnosti aj obec. V súlade s ustanovením § 6 odsek (19) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o školskej samospráve):

„ Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia..“ Teda, pokiaľ má dieťa trvalý pobyt na Slovensku, vzťahuje sa na neho povinnosť evidencie školskej dochádzky na Slovensku.

V prípade, že sa zákonný zástupca dieťaťa, s trvalým pobytom na Slovensku, tejto povinnosti vyhýba, dopúšťa sa priestupku zanedbávania povinnej školskej dochádzky a podľa ustanovenia §37 odsek (3) zákona o školskej samospráve mu hrozí pokuta až do výšky 331,50€.

Kedy a kde musí rodič zapísať dieťaťa do základnej školy

V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa:

(2) „...povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“

(5) „Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“


Podanie žiadosti o plnenie školskej dochádzky osobitným spôsobom a dokladovanie návštevy školy každý rok

V zmysle ustanovenia § 23 školského zákona je možné plniť školskú dochádzku osobitným spôsobom, okrem iného aj osobitnou formou, ktorou je:

b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky“.

V zmysle ustanovenia § 25 školského zákona:

„(1) O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

(2) V žiadosti zákonný zástupca alebo plnoletý žiak uvedie

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,

b) rodné číslo žiaka,

c) adresu bydliska v zahraničí,

d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa...“

Poznámka: Odporúčame kontaktovať priamo riaditeľa spádovej školy a informovať ho o tom, že si dieťa bude plniť školskú dochádzku v zahraničí. Základné školy majú väčšinou tlačivo žiadosti na plnenie školskej dochádzky v zahraničí na webovej stránke. Žiadosť je potrebné zasielať každý rok. Súčasťou žiadosti je aj doklad o návšteve školy v zahraničí. Tento doklad o návšteve školy v zahraničí.

Odporúčame v žiadosti požiadať o vydanie učebníc a pracovných zošitov (podľa §25 bod 4)

Dokladovanie plnenie školskej dochádzky v zahraničí každý rok

V zmysle ustanovenia § 25 školského zákona:

„(3) Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).

Komisionálne skúšky

Kto má povinnosť vykonávať komisionálne skúšky, z akých predmetov a za aké ročníky naraz sa komisionálne skúšky robia

Žiaci s formou plnenia školskej v školách mimo územia Slovenskej republiky zmysle ustanovenia § 25 školského zákona.

(5) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.

(9) Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

Obsah a rozsah je zadefinovaný v Metodickom odporúčaní nasledovne:

"OBSAH komisionálnej skúšky na základe vzdelávacích štandardov z vyučovacích predmetov alebo časti predmetov, ktoré neboli súčasťou vzdelávacieho programu školy v zahraničí, napr. slovenský jazyk a literatúra; vlastiveda, geografia – časť o SR; dejepis – zameranie na históriu Slovenska; jazyk národnostnej menšiny a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny"

"FORMU komisionálnej skúšky; v rámci určenia formy môže ísť o dištančnú formu alebo prezenčnú formu. Vykonanie dištančnej formy KS odporúčame zo závažných dôvodov, najmä z dôvodu sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy."

 • Podrobnejšie v Metodickom odporúčaní na konci stránky


Kde a kedy sa vykonávajú komisionálne skúšky

V zmysle ustanovenia § 25 školského zákona:

(7) Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy a riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.

(8) Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.

(4) Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice a pracovné zošity.

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky

V zmysle ustanovenia § 22 školského zákona:

(1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Metodický pokyn 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy §4 bod 15

(15) Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.

Metodicky pokyn: https://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/

 • Problematiku komisionálnych skúšok riešia zástupcovia ISEIA od založenia ISEIA. Problematiky bola prvýkrát predložená na zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - Sekcia pre západnú Európu a zámorie v apríli 2015. Zápis z 2. zasadnutia Sekcie TU


2021 SPU-Metodicke odporucanie-v01 KOMIS SKUSKY.pdf
upravne - standardy slovensky jazyk a literatura SPU 2020.pdf
upravne - standardy clovek a priroda SPU 2020.pdf
upravne - standardyclovek a svet SPU 2020.pdf
Upravene standardy.pdf
Priloha Jazyk a komunikacia.pdf
priloha clovek a spolocnost.pdf
priloha clovek a pririda.pdf