Zasadnutie 2.

Návrh našich tém na rokovanie 2. zasadnutia Sekcie komisie:

1. Komisionálne skúšky - organizácia (výklad zákona a prístupy riaditeľov v praxi, potreba každoročnýych prekladov a každoročná ekvivalencia štúdia)

Navrhli sme prizvať na rokovanie:

2. Obsah vyučovania slovenčiny v zahraničí - úprava okruhov na komisionálne skúšky

Navrhli sme prizvať na rokovanie:

  • zástupcov z Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Katedra predskolskej a skolskej pedagogiky (prof. Alena Douskova)

  • zástupcov z Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí Drugová) a Centra pre celoživotné vzdelávanie UMB (Sitarčík)

3. Organizácia vzdelávacích centier (prezentácia práce, didaktiky a problémov, ktoré centrá majú)

ZÁPIS Z 2. ZASADNUTIA SEKCIE PRE ZÁPADNÚ EURÓPU A ZÁMORIE

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

1-.2.4.2015 Bratislava

I. Predseda ÚSŽZ: privítal členov a predal novým členom menovacie dekréty. Informoval o programe: prizvali všetkých nami navrhovaných (viď hore - naše návrha), ktorí svoju účasť aj potvrdili a následne všetci pozvaní k bodu 1. z Ministerstva školstva svoju účasť zrušili. Pán predseda má termín 7.4.22015 priamo u Ministra školstva, kde mu predloťí naše otázky a požiada o odpovede. Zoznam otázok je v dole na stiahnutie (Otazky na MS SR). (poznamka: termín sa nezrealizoval - minister termín zrušil)

II. Prezentácie zástupcov UMB s nasledujúcimi závermi:

1. TÁBOR: UMB pripraví pre ÚSŽZ ponuku na 3 letné detské tábory - to tentokrátnie iba pre deti z národnostných menšín, ale aj pre slovenské deti žijúce v Západnej Európe a zámorí) - tábory budú 14 dňové. Vzhľadom na rozbehnutú akciu* sme ÚSŽZ informovali, že učitelia a rodičia z našej Sekcie komisie sa zhodli na termíne 10.-20.8.2015 (v zahraničí končí školský rok v mnhých krajinách až 31.júna, preto nie je možný nástup detí na termíny v júni).

2. ŠKOLENIE: UMB pripraví pre ÚSŽZ ponuku** na týždenné metodické školenie školenie pre učiteľov slovenčiny v komunitných centrách,

3. ŠTANDARDY: UMB pripraví upravené štandardy pre slovenských žiakov dočasne študujúcich v zahraničí.

III. Prezentácia problémoých okruhov a tém rokovania

1. Buchová. Návrhy a potreby - prezentácia je v dole na stiahnutie. (kom skusky a ine nase temy)

2. LETENKY: pán predseda ÚSŽZ prisľúbil úhradu 50% cestovných nákladov na letenky pre členov sekcie komisie***, ak budú letenky kúpené v dostaočnom predstihu a za rozumnú cenu. Diskutovalo sa o možnosm najbližšom termíne stretnutia v novembri 2015.

IV. Prezentácia riaditeľky Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave o programoch vyučovania slovenčiny pre dospelých.

V. Prezentácie prítomných členov Sekcie komisie

- priebeh a organizácia vzdelávania, metodika a didaktika a problémy,

- každý učiteľ si vytvára svoje pracovné zošity a listy (napr. Mníchov prezentoval zošity: Nácvik čítania 2. ročník, Gramatika 2. ročník)

Niektoré prezentácie sú na stiahnutie dole.

VI. Téma: Európske školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Na základe požiadaviek členov Sekcie vypracovala p. Buchová v spolupráci s pánom Sitarčíkom (UMB BB - prítomný na zasadnutí) a podávala na ÚSŽZ žiadosť o dotáciu na rok 2015 na projekt Detský letný tábor pre deti zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.

** Na základe požiadaviek členov Sekcie komisie p. Buchová vypracovala a podávala na ÚSŽZ na rok 2015 žiadosť o dotáciu na projekt Metodické školenie pre učiteľov slovenčiny pre deti zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.

*** Na základe požiadaviek členov Sekcie komisie p. Buchová vypracovala a podávala na ÚSŽZ na rok 2015 žiadosť o dotáciu na projekt Cestovné náklady pre členov Sekcie komisie - zo západnej Európy a zámoria. Žiadosť bola zamietnutá.

ZÁVERY A ÚLOHY: