Ahoj kamarát

Online projekt realizovaný v spolupráci medzi jednotlivými vzdelávacími centrami prostredníctvom e-mailovej korešpondencie. Každé dieťa zapojené do projektu si vytvorí svoj profil, ktorý bude umiestnený na webe – pod profilom centra.

Deti si na základe profilov sami vyberú svojho kamaráta, ktorému budú písať. Listy sa píšu na vopred zadané témy.

Jednotlivé listy odovzdajú učiteľovi, ktorý ich ohodnocuje a koriguje. Následne - samozrejme po úprave - ich učiteľ zašle kontaknému učiteľovi v kamarátskom centre.

HARMONOGRAM:

Spustenie projetku: september

Trvanie: jún

September: vytvorenie profilu: základne údaje: fotka, krsné meno, vek, záľuby, rodina a vzťah k slovenčine

Október: Výber kamaráta

November List č. 1: Predstavenie sa

Január List č. 2: Moja slovenčina

Marec List č. 3: Moja krajina, moje mesto

Máj List č. 4: Moji kamaráti

Pracovné listy k vypracovaniu: TU

Výstupy projektu: Každý účastník napíše svojmu kamarátovi min. 3 listy (menší namaľujú)

Jún vyhodnotenie projektu:

- Zapojenie sa do projektu je možné kedykoľvek v priebehu realizácie projektu

- Menše deti sa do projektu zapoja formou maľovaných listov na zadané témy

Kontakt: slovencina.iseia@gmail.com

Do projektu sa môžu zapojiť aj deti, ktoré nie sú registrované v žiadnom vzdelávacom centre. Poprosíme kontaktujte: slovencina.iseia@gmail.com