NIVAN

NIVAN  Dňom 1. 7. 2022 vznikol Národný inštitút vzdelávania a mládeže a to zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže  a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.  

Štátny pedagogický ústav SR

Prezentácia na Kongrese pedagógov ISEIA 2021 - LINKY NA PREZENTÁCIE 

Štátny pedagogický ústav 

na KONFERENCII USA 2021 -- LINK NA KONFERENCIU 2021

5. Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR na Prezentácia na Kongrese pedagógov ISEIA 2021 - LINKY NA PREZENTÁCIE 

2021 SPU-Metodicke odporucanie-v01 KOMIS SKUSKY.pdf

Aktivity Komisie ŠPÚ pre vzdelávanie detí, pre ktoré je vyučovací jazyk cudzím/druhým jazykom 

JÚN 2021 - Metodické usmernenie ku komisionálnym skúškam 

podrobný popis postupu komisionálnych skúšok nájdete TU

Apríl 2021: Podklady k metodickému usmerneniu ku komisionálnym skúškam pred žiakov plniacich si školskú dochádzku formou vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky:

Február 2021: Pripomienky k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

2020  Vytvorenie pracovných komisií - zástupcovia ISEIA: 


ŠPÚ pre vzdelávanie detí, pre ktoré je vyučovací jazyk cudzím/druhým jazykom 

1.      Skupina: Zber dát a tvorba legislatívnych zmien

Ingrid Sivcova – Kuzma, New York, USA

Betka de la Bouvrie, Paríž Francúzsko

 

2.      Skupina: Interkultúrne vzdelávanie

Anna Markova, New York, USA

Monika Mareková, Zürich, Švajčiarsko

 

3.      Skupina: Diagnostika jazykových schopností detí

Renátka Kamenárová, Boston, Massachusetts, USA

Petra Ondrčková, Zürich, Švajčiarsko

 

4.      Skupina: Podporné opatrenia a nástroje vzdelávania

Karin Koštiaľová, Warwick, UK

Margaréta Velichová Reebelos, Austrália


5.      . Príprava a vzdelávanie PZ- OZ

 Mirka Budlong, USA

Jarmila Buchova, Mníchov, Nemecko

 

6.      Prípady dobrej praxe

Zuzana Fodorová, Paríž, Francúzsko

Nina Paulovičová, Kanada

Andrea Bakošová, Sheffield, UK

Marta Kapusta, Australia

 

7.      Skupina: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí 

Termíny zasadnutí 7. Skupiny: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí 

30.4.2021 - 13:00 hod. Metodické usmernenie pre riaditeľov základných škôl k realizácii komisionálnych skúšok online formou priamo v slovenských vzdelávacích centrách 

3.2.2021 - Interné stretnutie skupiny 7 k téme: Pripomienky ku školskému zákonu v oblasti komisionálnych skúšok. Pripomienky zaslané na Ministerstvo školstva

Komisionálne skúšky INFORMÁCIE

december 2020  

7.      Skupina: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí 

Za ISEIA – teritoriálne zastúpenie:

Keďže sa metodicky vyprofilovali tri hlavné jazykové smery, navrhujeme:

1.    Alžbeta de la Bouvrie, (Francúzsko)člen komisie – zástupca ISEIA za francúzsky hovoriace sekcie,

 

Nemecky hovoriace krajiny 

2.    Jarmila Buchová, (Nemecko)člen komisie – zástupca ISEIA za nemecky hovoriace krajiny,

3.    Monika Mareková,(Švajčiarsko) člen komisie – zástupca ISEIA za nemecky hovoriace krajiny

/pozn. pani Palkovičová sa presťahovala na SK

 

Anglicky hovoriace krajiny:

4.    Marta Kapusta, člen komisie – zástupca ISEIA za Austráliu

5.    Ingrid Sivčová – Kuzma,  člen komisie – zástupca ISEIA za USA

6.    Eva Hadzima, člen komisie – zástupca ISEIA za Kanadu

7.    Dagmara Smalley, člen komisie  – zástupca ISEIA za UK

 

Za ISEIA – odborné zastúpenie:

8.    Renáta Kamenárová (USA) – člen komisie  – zástupca ISEIA za Metodiku a štandardy vyučovania slovenčiny v zahraničí

9.    Andrea Bakošová (UK) - člen komisie – zástupca ISEIA za Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami

 

A: POTREBY CENTIER

 

Slovenské vzdelávacie centrá v zahraničí fungujú na princípe  dobrovoľníctva – priestory a učiteľov si centrá zabezpečujú a financujú samé. Centrá nemajú svoje priestory, učitelia častokrát pracujú v mnohých centrách ako dobrovoľníci – bez finančného ohodnotenia. Neexistuje systém financovania a koncepčného riešenia vzdelávania detí v centrách.

Požiadavka: podporovať slovenské národnostné menšiny a slovenské komunity v ich úsilí o udržanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity.

 

 

 Problémové oblasti, ktoré potrebujú centrá vyriešiť:

-        jednotné upravené vzdelávacie štandardy, zjednotiť podmienky prípravy a realizácie komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky – práca s deťmi v oblasti prípravy na komisionálne skúšky je momentálne komplikovaná, keďže v rámci centra sú deti z viacerých kmeňových škôl na Slovensku a každá škola (riaditeľ) určuje svoje podmienky a oblasti komisionálnych skúšok. Jednotné štandardy a odporúčania pre riaditeľov by nám veľmi uľahčili prípravu žiakov.

-        vypracovanie systému koncepcie jednej kmeňovej školy pre centrum a možnosť úzkej spolupráce centra s danou kmeňovou školou pri príprave a realizácii komisionálnych skúšok,

-        novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch – zadefinovanie postavenia učiteľa vo vzdelávacích centrách a riešenie v oblasti finančných odmien pre učiteľov a uznávanie odbornej praxe pre učiteľov pôsobiacich v zahraničí, program metodického vzdelávania učiteľov v zahraničných centrách.

-        učebnice a vzdelávacie programy pre vzdelávacie centrá – vypracovať systém dlhodobého a pravidelného dodávania učebníc do centier,

-        príprava učebníc, pracovných listov a didaktického materiálu pre deti zahraničných Slovákov v jazykovej sekcii: angličtina, nemčina, francúzština ...

-        zadefinovanie postavenia vzdelávacích centier vo svete a finančné zabezpečenie centier – nájomné, odmena učiteľa, technické vybavenie, učebnice – momentálne to centrá riešia iba formou dotácií z USŽZ, ktoré nie sú vopred garantované, čo znemožňuje dlhodobé plánovanie vyučovania v centrách,

-        využitie časti nespotrebovaného normatívu na žiakov v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky na školách mimo územia SR priamo na ich výučbu v slovenských vzdelávacích centrách vo svete,

-        a zohľadniť výrazný nárast požiadaviek zo strany slovenských komunít v zahraničí v oblasti vzdelávania v posledných rokoch aj v rozpočte Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie.

(2017 - 2019) 

Koordinátor: Mária Pacherová a Dagmara Smalley 

Jún 2017 Založenie Komisie zahraničných Slovákov. http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/

https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/komisia.pdf 


Predseda Mária Pacherová, Írsko 

Tajomník: Božena Mizerová, Štátny pedagogický ústav Bratislava 

Členovia komisie: 

Alžbeta de la Bouvrie,  Francúzsko -  Jarmila Buchová, Nemecko  - Renáta Kamenárová,  USA , Taliansko -  Marta Kapustová, Austrália - Eva Palkovičová,  Švajčiarsko  - Dagmara Smalley,  Veľká Británia 


August 2018  Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR   https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/vzdelavaci-standard-zo-slovenskeho-jazyka-literatury-ziakov-ktori-si-plnia-povinnu-skolsku-dochadzku-mimo-uzemiasr.pdf 


WEB ŠPÚ: https://www.statpedu.sk/sk/ 

Portál Učíme na diaľku: https://ucimenadialku.sk/ 

Facebook Učíme na diaľku: https://www.facebook.com/ucimenadialku/ 


Stretnutie v Petit Slavik Paríž  viac info...

Seminár v Dubline, Írsko viac info...

Šlabikáre pre naše centrá viac info...

Šlabikáre pre centrá - info na FB...

Stretnutie v Mníchove: Porada ISEIA a ŠPÚ

Ďakujeme za šlabikáre 

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Dubline, Írsko

Prednášky o bilingualizme v Dubline, Írsko

Pracovné stretnutie v Paríži, Francúzsko

Návšteva školy a škôlky Petit Slavik, Paríž, Francúzsko