Štátny pedagogicky ústav

Štátny pedagogický ústav SR

Prezentácia na Kongrese pedagógov ISEIA 2021 - LINKY NA PREZENTÁCIE

Štátny pedagogický ústav

na KONFERENCII USA 2021 -- LINK NA KONFERENCIU 2021

2021 SPU-Metodicke odporucanie-v01 KOMIS SKUSKY.pdf

Aktivity Komisie ŠPÚ pre vzdelávanie detí, pre ktoré je vyučovací jazyk cudzím/druhým jazykom

JÚN 2021 - Metodické usmernenie ku komisionálnym skúškam

podrobný popis postupu komisionálnych skúšok nájdete TU

Apríl 2021: Podklady k metodickému usmerneniu ku komisionálnym skúškam pred žiakov plniacich si školskú dochádzku formou vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky:

  • možnosť realizácie online skúšok,

  • zjednotenie a zadefinovanie predmetov komisionálnych skúšok, určenie okruhov komisionálnych skúšok.

Február 2021: Pripomienky k novele zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

2020 Vytvorenie pracovných komisií - zástupcovia ISEIA:


ŠPÚ pre vzdelávanie detí, pre ktoré je vyučovací jazyk cudzím/druhým jazykom

1. Skupina: Zber dát a tvorba legislatívnych zmien

Ingrid Sivcova – Kuzma, New York, USA

Betka de la Bouvrie, Paríž Francúzsko

2. Skupina: Interkultúrne vzdelávanie

Anna Markova, New York, USA

Monika Mareková, Zürich, Švajčiarsko

3. Skupina: Diagnostika jazykových schopností detí

Renátka Kamenárová, Boston, Massachusetts, USA

Petra Ondrčková, Zürich, Švajčiarsko

4. Skupina: Podporné opatrenia a nástroje vzdelávania

Karin Koštiaľová, Warwick, UK

Margaréta Velichová Reebelos, Austrália


5. . Príprava a vzdelávanie PZ- OZ

Mirka Budlong, USA

Jarmila Buchova, Mníchov, Nemecko

6. Prípady dobrej praxe

Zuzana Fodorová, Paríž, Francúzsko

Nina Paulovičová, Kanada

Andrea Bakošová, Sheffield, UK

Marta Kapusta, Australia

7. Skupina: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

Termíny zasadnutí 7. Skupiny: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

30.4.2021 - 13:00 hod. Metodické usmernenie pre riaditeľov základných škôl k realizácii komisionálnych skúšok online formou priamo v slovenských vzdelávacích centrách

3.2.2021 - Interné stretnutie skupiny 7 k téme: Pripomienky ku školskému zákonu v oblasti komisionálnych skúšok. Pripomienky zaslané na Ministerstvo školstva

Komisionálne skúšky INFORMÁCIE

december 2020

7. Skupina: Komisionálne skúšky pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí

Za ISEIA – teritoriálne zastúpenie:

Keďže sa metodicky vyprofilovali tri hlavné jazykové smery, navrhujeme:

1. Alžbeta de la Bouvrie, (Francúzsko)člen komisie – zástupca ISEIA za francúzsky hovoriace sekcie,

Nemecky hovoriace krajiny

2. Jarmila Buchová, (Nemecko)člen komisie – zástupca ISEIA za nemecky hovoriace krajiny,

3. Monika Mareková,(Švajčiarsko) člen komisie – zástupca ISEIA za nemecky hovoriace krajiny

/pozn. pani Palkovičová sa presťahovala na SK

Anglicky hovoriace krajiny:

4. Marta Kapusta, člen komisie – zástupca ISEIA za Austráliu

5. Ingrid Sivčová – Kuzma, člen komisie – zástupca ISEIA za USA

6. Eva Hadzima, člen komisie – zástupca ISEIA za Kanadu

7. Dagmara Smalley, člen komisie – zástupca ISEIA za UK

Za ISEIA – odborné zastúpenie:

8. Renáta Kamenárová (USA) – člen komisie – zástupca ISEIA za Metodiku a štandardy vyučovania slovenčiny v zahraničí

9. Andrea Bakošová (UK) - člen komisie – zástupca ISEIA za Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami

A: POTREBY CENTIER

Slovenské vzdelávacie centrá v zahraničí fungujú na princípe dobrovoľníctva – priestory a učiteľov si centrá zabezpečujú a financujú samé. Centrá nemajú svoje priestory, učitelia častokrát pracujú v mnohých centrách ako dobrovoľníci – bez finančného ohodnotenia. Neexistuje systém financovania a koncepčného riešenia vzdelávania detí v centrách.

Požiadavka: podporovať slovenské národnostné menšiny a slovenské komunity v ich úsilí o udržanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity.

Problémové oblasti, ktoré potrebujú centrá vyriešiť:

- jednotné upravené vzdelávacie štandardy, zjednotiť podmienky prípravy a realizácie komisionálnych skúšok pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky – práca s deťmi v oblasti prípravy na komisionálne skúšky je momentálne komplikovaná, keďže v rámci centra sú deti z viacerých kmeňových škôl na Slovensku a každá škola (riaditeľ) určuje svoje podmienky a oblasti komisionálnych skúšok. Jednotné štandardy a odporúčania pre riaditeľov by nám veľmi uľahčili prípravu žiakov.

- vypracovanie systému koncepcie jednej kmeňovej školy pre centrum a možnosť úzkej spolupráce centra s danou kmeňovou školou pri príprave a realizácii komisionálnych skúšok,

- novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch – zadefinovanie postavenia učiteľa vo vzdelávacích centrách a riešenie v oblasti finančných odmien pre učiteľov a uznávanie odbornej praxe pre učiteľov pôsobiacich v zahraničí, program metodického vzdelávania učiteľov v zahraničných centrách.

- učebnice a vzdelávacie programy pre vzdelávacie centrá – vypracovať systém dlhodobého a pravidelného dodávania učebníc do centier,

- príprava učebníc, pracovných listov a didaktického materiálu pre deti zahraničných Slovákov v jazykovej sekcii: angličtina, nemčina, francúzština ...

- zadefinovanie postavenia vzdelávacích centier vo svete a finančné zabezpečenie centier – nájomné, odmena učiteľa, technické vybavenie, učebnice – momentálne to centrá riešia iba formou dotácií z USŽZ, ktoré nie sú vopred garantované, čo znemožňuje dlhodobé plánovanie vyučovania v centrách,

- využitie časti nespotrebovaného normatívu na žiakov v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky na školách mimo územia SR priamo na ich výučbu v slovenských vzdelávacích centrách vo svete,

- a zohľadniť výrazný nárast požiadaviek zo strany slovenských komunít v zahraničí v oblasti vzdelávania v posledných rokoch aj v rozpočte Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR na nasledujúce obdobie.

(2017 - 2019)

Koordinátor: Mária Pacherová a Dagmara Smalley

Jún 2017 Založenie Komisie zahraničných Slovákov. http://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/

https://www.statpedu.sk/files/sk/o-organizacii/organizacia-spu/poradne-organy/ustredne-predmetove-komisie/komisia.pdf


Predseda Mária Pacherová, Írsko

Tajomník: Božena Mizerová, Štátny pedagogický ústav Bratislava

Členovia komisie:

Alžbeta de la Bouvrie, Francúzsko - Jarmila Buchová, Nemecko - Renáta Kamenárová, USA , Taliansko - Marta Kapustová, Austrália - Eva Palkovičová, Švajčiarsko - Dagmara Smalley, Veľká Británia


August 2018 Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia SR https://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/vzdelavaci-standard-zo-slovenskeho-jazyka-literatury-ziakov-ktori-si-plnia-povinnu-skolsku-dochadzku-mimo-uzemiasr.pdf


WEB ŠPÚ: https://www.statpedu.sk/sk/

Portál Učíme na diaľku: https://ucimenadialku.sk/

Facebook Učíme na diaľku: https://www.facebook.com/ucimenadialku/


Stretnutie v Petit Slavik Paríž viac info...

Seminár v Dubline, Írsko viac info...

Šlabikáre pre naše centrá viac info...,

Šlabikáre pre centrá - info na FB...

Stretnutie v Mníchove:Porada ISEIA a ŠPÚ

Ďakujeme za šlabikáre

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Mníchove

Pracovné stretnutie v Dubline, Írsko

Prednášky o bilingualizme v Dubline, Írsko

Pracovné stretnutie v Paríži, Francúzsko

Návšteva školy a škôlky Petit Slavik, Paríž, Francúzsko