INŠTITÚT ISEIA:

CENTRUM VEDY A VÝSKUMU

TÉMA: ONLINE VYUČOVANIE

Školenia ZOOM a online meetingy zamerané na výmenu skúsenosti s prechodom na online vyučovanie

viac k téme...


TÉMA: HYBRIDNÉ VYUČOVANIE

HYBRIDNÉ VZDELÁVANIE

viac k téme...

TÉMA: ŠTATISTIKA

ISEIA - Podklady 2020 komplet s USA.pdf

VÝSLEDKY ANKETY ISEIA

Stav a vývoj počtu žiakov a potreby centier 2015 - 2020

Anketa 12/2020

SPOLUPRÁCA DETI NEPOČKAJÚ

Spolupráca s organizáciami na Sk za účelom výmeny skúsenosti a zlepšenie vyučovania a zavádzania inovácií v školstve

Spustenie projektu: jún 2020

viac o spolupráci...

SPOLUPRÁCA MŠVVaŠ

V spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečujeme učebnice pre vzdelávacie centrá, vzdelávanie učiteľov a pod.

viac o spolupráci

SPOLUPRÁCA ÚSŽZ

V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolupracujeme pri tvorbe Štátnej koncepcie a jej realizácie, sumarizujeme štatistiky z centier a zisťujeme potreby centier.

viac o spolupráci

SPOLUPRÁCA ŠPÚ

Spolupráca ISEIA so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave zameraný na tvorbu štandardov vyučovania slovenčiny v zahraničí a úpravu komisionálnach skúšok

viacej o projekte


SPOLUPRÁCA UMB BB

Spolupráca ISEIA s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Aktuálny stav a potreby slovenských vzdelávacích centier vo svete

2. Didaktické materiály na vyučovanie slovenčiny v centrách

viac o spolupráci